HOTĂRÂRE nr. 1.177 din 24 noiembrie 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 101.066, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.177.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobilul care se scade din inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedăriicătre persoanele îndreptăţite
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului care se scade Valoarea contabilă a părţii de imobil retrocedată - lei - Numărul de identi- ficare atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
    Piatra-Neamţ, str. V.A. Ureche nr. 4-6, judeţul Neamţ Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0944 Piatra-Neamţ Imobil 45-272 Suprafaţa terenului = 1.108,00 mý Nr. construcţii = 1 Suprafaţa construită = 385,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 421,00 mý 2.145.632,71 lei 101.066 (parţial)
    ________