HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 24 noiembrie 2010privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foştii proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 100.972, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestuia foştilor proprietari, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.176.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către foştiiproprietari
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Caracteristicile imobilului Valoare contabilă - lei - Numărul de identi- ficare atri- buit de către M.F.P.
    Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 33, judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor - UM 0260 Bucureşti Imobil 45-83 Suprafaţa terenului = 10.000,00 mý 962.131,50 100.972
    _________