HOTĂRÂRE nr. 1.148 din 17 noiembrie 2010privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiţii şi pentru scoaterea din funcţiune şi casarea unei construcţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării obiectivelor de investiţii "Bazin olimpic de înot" şi "Sală multifuncţională de sport", derulate de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.  +  Articolul 2Imobilele prevăzute la art. 1 se preiau în folosinţă gratuită, potrivit legii, de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pe toată durata realizării investiţiilor "Bazin olimpic de înot" şi "Sală multifuncţională de sport", în condiţiile stabilite prin Normele metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum şi prin Normele metodologice pentru derularea Programului "Săli de sport" prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti şi Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., în condiţiile prevăzute la art. 5 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 4 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.  +  Articolul 4După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., terenurile prevăzute la art. 1 şi obiectivele de investiţii trec în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind predate pe bază de protocol, în condiţiile prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2007, cu modificările ulterioare, precum şi la art. 12 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2003.  +  Articolul 5Se aprobă trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 6Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a construcţiei prevăzute la art. 5 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.148.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizăriiobiectivelor de investiţii "Bazin olimpicde înot" şi "Sală multifuncţională de sport"
  *Font 9*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului (suprafaţă) Nr. M.F.P.
  1. Municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti Suprafaţa terenului = = 7.785 mý Valoarea terenului = = 765.914,90 lei 35.328 (parţial)
  2. Municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti Suprafaţa terenului = = 6.865 mý Valoarea terenului = = 609.975,5 lei 35.328 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şiInternelor, care trece din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului (suprafaţă) Nr. M.F.P.
  Municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti Suprafaţa construită = = 50,8 mý Valoarea construcţiei = 1.614,4 lei 35.328 (parţial)
  -------