HOTĂRÂRE nr. 1.166 din 17 noiembrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în localitatea Periş, satul Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.166.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor, care trece din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiei care trece în domeniul privat al statului Nr.inventar M.F.P.
    Localitatea Periş, satul Tâncăbeşti, judeţul Ilfov Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti Staţie pompe lac 45-103-09 Suprafaţa construită = 28,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 28,00 mý Valoare = 116.912,80 lei 100.973 (parţial)
    __________