LEGE nr. 223 din 18 noiembrie 2010pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 4 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) După data prevăzută la art. 2 alin. (1), cetăţenii români, bărbaţi, au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 ani, să se prezinte la centrele militare numai pentru luarea în evidenţă militară, consemnarea opţiunilor privind modalitatea de îndeplinire a îndatoririlor militare, în situaţiile prevăzute la art. 3 şi înmânarea adeverinţei de recrutare. (2) Neprezentarea cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) la centrele militare în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 ani constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunii se fac de către comandantul centrului militar şi de către ofiţerii special desemnaţi de către acesta, exclusiv pe raza teritorială de competenţă a centrului militar. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (5) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul II (1) Cetăţenii români, bărbaţi, care au împlinit vârsta de 18 ani după data de 1 ianuarie 2007 şi nu s-au prezentat la centrele militare au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la acestea numai pentru luarea în evidenţă militară, consemnarea opţiunilor privind modalitatea de îndeplinire a îndatoririlor militare în situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 395/2005 şi înmânarea adeverinţei de recrutare. (2) Neprezentarea cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) la centrele militare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 395/2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 18 noiembrie 2010.Nr. 223.-------