HOTĂRÂRE nr. 1.086 din 3 noiembrie 2010pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2010    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare şi de gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare, denumit în continuare FEAG.  +  Articolul 2Termenii FEAG, criterii de intervenţie, acţiuni eligibile, persoane eligibile, cererea de contribuţie din partea FEAG, Comisie, plata şi utilizarea contribuţiei financiare au înţelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament.  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca autoritate pentru stabilirea şi asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural, având responsabilitatea coordonării gestionării şi implementării asistenţei financiare nerambursabile acordate României din FEAG. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură, la cererea solicitantului, verificarea ex-post şi verificarea ex-ante a cererii de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG.  +  Articolul 4 (1) Se desemnează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca autoritate naţională responsabilă pentru implementarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG. (2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ca autoritate pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea de elaborare şi modificare a cererii de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG; b) monitorizează şi asigură utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a contribuţiei financiare nerambursabile din FEAG; c) se asigură că acţiunile specifice prevăzute la art. 6 alin. (5) din regulament nu primesc asistenţă din partea altor instrumente financiare comunitare; d) elaborează proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG; e) monitorizează implementarea serviciilor personalizate considerate acţiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanţare se asigură din FEAG; f) elaborează şi transmite Comisiei Europene raportul cu privire la punerea în aplicare a contribuţiei financiare nerambursabile din FEAG, conform art. 15 alin. (1) din regulament; g) furnizează informaţiile solicitate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru verificarea ex-ante, monitorizarea şi verificarea ex-post a principiului complementarităţii; h) asigură prevenirea neregulilor, identifică neregulile, constată creanţele bugetare şi asigură recuperarea sumelor rezultate din nereguli, în limita competenţelor; i) transmite Comisiei Europene rapoarte privind neregulile identificate şi sumele plătite necuvenit, precum şi rapoarte privind recuperarea sumelor plătite necuvenit, a celor neutilizate şi a celor rezultate din nereguli. (3) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitate de solicitant pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată României prin FEAG, are, în principal, următoarele atribuţii: a) identifică, după caz, în urma consultării cu partenerii sociali, sectoarele de activitate din economia naţională, unităţile administrativ-teritoriale afectate de disponibilizări colective care corespund criteriilor de intervenţie prevăzute la art. 2 din regulament, precum şi persoanele concediate eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a căror cofinanţare se asigură din FEAG; b) estimează, pe baza informaţiilor primite de la partenerii sociali, numărul de persoane afectate de disponibilizări colective şi eligibile pentru a beneficia de servicii personalizate a căror cofinanţare se asigură din FEAG; c) elaborează cererea de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG; d) transmite Comisiei cererea de contribuţie din partea FEAG şi alte documente şi informaţii solicitate de Comisie cu privire la mobilizarea FEAG; e) organizează şi furnizează pentru persoanele eligibile, în condiţiile legii şi a prevederilor regulamentului, în măsura posibilităţilor, serviciile personalizate a căror cofinanţare se asigură din FEAG; f) coordonează implementarea serviciilor personalizate considerate acţiuni eligibile conform regulamentului, a căror cofinanţare se asigură din FEAG, precum şi evaluarea impactului acestora; g) întocmeşte documentaţia pentru alocarea, suplimentarea sau rambursarea, după caz, a contribuţiei financiare acordate de Comisie din FEAG; h) asigură cofinanţarea acţiunilor eligibile conform art. 3 din regulament şi care sunt prevăzute a se acordă persoanelor eligibile potrivit cererii de contribuţie din partea FEAG aprobate de Comisie; i) organizează campanii de informare şi publicitate adresate persoanelor eligibile, autorităţilor locale, partenerilor sociali, mijloacelor de informare în masă şi publicului larg cu privire la acţiunile finanţate, asigurând vizibilitatea contribuţiei din partea FEAG; j) asigură deschiderea şi gestionarea contului necesar primirii de la Comisie a sumelor aferente FEAG. (4) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Manualul de proceduri pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României prin FEAG, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (5) Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute la alin. (3) lit. a), b), e) şi f), se realizează prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti. (6) Cererea de contribuţie financiară nerambursabilă din FEAG poate fi elaborată, după caz, în parteneriat cu partenerii sociali. (7) În vederea asigurării îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (3) lit. e), în funcţie de natura serviciilor personalizate necesar a fi realizate, considerate acţiuni eligibile conform regulamentului, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza şi pot furniza respectivele servicii prin compartimentele proprii, prin centrele regionale de formare profesională a adulţilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau, după caz, prin alţi furnizori de servicii din domeniul public ori privat autorizaţi sau acreditaţi, după caz, potrivit legii, pentru prestarea serviciilor respective, cu care încheie contracte în condiţiile legii.  +  Articolul 5Rolul de autoritate de audit şi funcţiile aferente sunt îndeplinite de Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, desemnată potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.  +  Articolul 6Pentru realizarea serviciilor personalizate considerate acţiuni eligibile conform regulamentului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va respecta prevederile legale în vigoare cu privire la organizarea şi aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.086.-------