HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 17 noiembrie 2010privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 25 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă", la articolul 13, litera q) se abrogă.2. La anexa nr. 1, după articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - Publicaţii de Specialitate se constituie ca unitate distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea Inspectoratului General, pentru a asigură realizarea, editarea şi difuzarea revistelor şi lucrărilor de specialitate specifice."3. Anexa nr. 2 "Organigrama Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.163.  +  Anexă──────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004)────────────────────────────────────────────────────ORGANIGRAMAInspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă_________