HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 17 noiembrie 2010privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La încetarea activităţii Societăţii Române de Radiodifuziune, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 urmează să redobândească dreptul de administrare asupra părţii din imobilul transmis.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Adrian GurăuPreşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune,Andras Istvan DemeterMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.140.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii dintr-un imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelorde Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasificare şi numărul de identificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea imobilului transmis
  Oraşul Popeşti- Leordeni, str. Leordeni nr. 114, judeţul Ilfov - în incinta Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 - cod de clasificare: 8.29.18 - nr. de identificare M.F.P. - clădire 98.596 - nr. de identificare M.F.P. teren - 98.684 Statul român, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 350 Statul român, în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune - clădire tip P - se transmit numai 9,091% din clădirea C 4, respectiv tronsonul nr. 2 din "Magazia A 1 termoizolată", în suprafaţă construită de 1.105,36 mý, şi terenul aferent în suprafaţă de 1.105,36 mý Total: 779.516,56 lei, din care: - construcţii: 373.440,46 lei - teren: 406.076,1 lei
  ----