HOTĂRÂRE nr. 1.128 din 10 noiembrie 2010privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor în domeniul public al oraşului Ştei şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 111.902, valoarea de inventar se modifică astfel: "254.559,68 lei".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în oraşul Ştei, judeţul Bihor, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, în domeniul public al oraşului Ştei şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor, în vederea realizării unor obiective de interes local.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.128.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor - Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiBihor în domeniul public al oraşului Ştei şi în administrareaConsiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Persoana juridică la care se transferă imobilul Numărul de identi- ficare atri- buit de către MFP
  Oraşul Ştei, Str. Independenţei nr. 19, judeţul Bihor Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor C1 - sediu Poliţie, suprafaţa construită - 306 mý, valoarea de inventar - 107.125,00 lei C 2 - construcţie administrativă şi anexe, suprafaţa construită - 49 mý, valoarea de inventar - 95.959,68 lei Suprafaţa terenului - 725 mý Valoarea de inventar - 51.475,00 lei Valoarea imobilului - 254.559,68 lei C.F. Ştei - nr. 3.363 Nr. top. 275/25 Domeniul public al oraşului Ştei şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor 111.902
  -------