HOTĂRÂRE nr. 1.130 din 10 noiembrie 2010privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr. 2, judeţul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.130.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniului public al statului
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea de inventar - lei - Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public
  Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu nr. 2 Instituţia Prefectului Judeţului Alba Clădire SP+2 - suprafaţă construită - 521 mý - suprafaţă desfăşurată - 1.955 mý - teren aferent - 1.135 mý -
  ---------