STATUTUL din 17 noiembrie 2010Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010     +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CNCIR, având sigla prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut. (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emise de CNCIR, se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul social, sediul şi numărul unic de înregistrare în registrul comerţului.  +  Articolul 2Forma juridicăCNCIR este persoană juridică română, cu capital social integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul social al CNCIR este în municipiul Bucureşti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1. (2) CNCIR are, la înfiinţare, în structura sa 12 sucursale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul statut. (3) CNCIR poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, potrivit legii şi prezentului statut.  +  Articolul 4DurataDurata CNCIR este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării ei la oficiul registrului comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulScopul CNCIR îl constituie efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Obiectul de activitate (1) CNCIR are ca principal obiect de activitate efectuarea de testări şi realizarea de analize tehnice (cod CAEN 7120 - ed. rev. 2/2008- analize şi testări tehnice). (2) Obiecte secundare de activitate sunt:3312 - Repararea maşinilor3319 - Repararea altor echipamente3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor5819 - Alte activităţi de editare6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (3) Activităţile prevăzute ca obiecte secundare pot fi realizate numai în situaţia în care prin aceste activităţi nu se aduce atingere imparţialităţii CNCIR, necesare în cadrul procesului de verificare tehnică în vederea autorizării funcţionării şi de verificare tehnică în utilizare. (4) În scopul realizării obiectului său de activitate, CNCIR desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) efectuează verificări tehnice în utilizare la echipamentele/instalaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice; b) efectuează verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, cu excepţia celor prevăzute la pct. 5 din aceeaşi anexă; c) evaluează capabilitatea tehnică a persoanelor fizice şi juridice care prestează, pentru instalaţii şi echipamente din domeniul reglementat de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere; d) efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă, în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice; e) evaluează documentaţii de reparaţii pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice; f) efectuează, în condiţiile legii şi cu respectarea cerinţelor stabilite în prescripţiile tehnice, verificări tehnice în utilizare, după reparaţii şi propune Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) data următoarei verificări tehnice în utilizare; g) efectuează, raportat la cerinţele din prescripţiile tehnice, evaluări de documentaţii pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare; h) efectuează analize şi examinări tehnice de laborator; i) prestează activităţi de evaluare tehnică în vederea aprobării procedurilor de sudură, conform cerinţelor prescripţiilor tehnice; j) realizează activităţi de evaluare a competenţei tehnice a persoanelor fizice care practică ocupaţii din categoria celor prevăzute în anexa nr. 1^1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţii tehnice; k) execută expertize tehnice, testări şi măsurători în domeniile specifice obiectului său de activitate; l) desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate. (5) CNCIR poate să deţină acţiuni sau părţi sociale din capitalul social al altor societăţi comerciale şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine.  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social al CNCIR este de 28.415.500 lei şi reprezintă valoarea activelor imobiliare cuprinse în patrimoniul preluat prin divizarea parţială a patrimoniului ISCIR. (2) Capitalul social este împărţit în 284.155 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100 lei. (3) Capitalul social este deţinut în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. (2) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură; b) încorporarea rezervelor, potrivit legii, în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor societăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) conversia unor creanţe lichide şi exigibile asupra CNCIR cu acţiuni ale acestuia; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii. (3) Capitalul social poate fi redus prin: a) micşorarea numărului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor; d) alte procedee prevăzute de lege. (4) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, aceştia sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea CNCIR. (5) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) CNCIR va ţine evidenţa acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul CNCIR.  +  Articolul 10CNCIR este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturile şi obligaţiile care decurg din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi plătită, potrivit legii, conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la statutul CNCIR. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul cesiunii acestora. (4) În cazul în care o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni. (5) Obligaţiile CNCIR sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa aportului la capitalul social subscris de fiecare dintre aceştia. (6) Patrimoniul CNCIR nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul CNCIR care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea CNCIR, efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) În orice raporturi cu CNCIR, aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de CNCIR se realizează prin declaraţia făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă publică pierderea acestora în presă. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Reprezentarea (1) În perioada în care statul este acţionar unic la CNCIR, interesele acesteia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (2) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în număr de 5, sunt numiţi pentru o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.  +  Articolul 15Atribuţiile (1) Adunarea generală a acţionarilor CNCIR este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a CNCIR; b) alege şi revocă cenzorii conform prevederilor legale; c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie, precum şi cenzorilor; e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; f) stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al CNCIR; g) aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor; h) aprobă repartizarea profitului, conform legii; i) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; j) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; k) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din ţară sau din străinătate; l) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; m) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse CNCIR de către aceştia; n) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; o) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; p) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie; q) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor CNCIR cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii acesteia a unui număr de acţiuni proprii; r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. (4) Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) lit. c), e), g)-k) şi m)-o), adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea; f) dizolvarea anticipată; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobă conversia acţiunilor nominative emise în formă dematerializată în acţiuni nominative emise în formă materializată şi invers; k) aprobă conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; l) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea CNCIR stabilită conform legii, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor. (6) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor, fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită. (4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul CNCIR sau în alt loc indicat în convocare. (7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare. (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară: a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (3) În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul. (4) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentanţii statului mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat, reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, şi de secretarul care l-a întocmit. (6) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. (8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul CNCIR pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis. (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale. (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de prezentul statut pentru adunările generale ordinare ale acţionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare. (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal. (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (7) Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus. (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. (9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din CNCIR şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 19Organizarea (1) CNCIR este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general. (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi pot fi revocaţi, după caz, de adunarea generală a acţionarilor, în baza mandatului emis de ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri; ei sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară. (3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar. (4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul CNCIR sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său regulament şi a reglementărilor legale în vigoare. (7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. (8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii CNCIR. (9) Conducerea CNCIR se asigură de către un director general, care este preşedintele consiliului de administraţie. (10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. (11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. (13) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte. (14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte dintre atribuţiile sale directorului general al CNCIR şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme. (15) În relaţiile cu terţii CNCIR este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie; directorul general semnează actele de angajare faţă de terţi. (16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele CNCIR. (17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale. (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de CNCIR pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut ori pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi. (19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (20) Nu pot fi directori ai CNCIR şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare al CNCIR; b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai CNCIR, directorii din cadrul sucursalelor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul CNCIR, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie; d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea CNCIR, în vederea executării operaţiunilor acesteia; e) aprobă competenţele sucursalelor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al CNCIR; f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţa directorului general al CNCIR; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal, raportul cu privire la activitatea CNCIR, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale CNCIR pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aprobă încheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului CNCIR, conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor; l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; m) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii; n) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului şi securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabileşte tactica şi strategia de marketing; p) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; q) mandatează reprezentanţii patronatului la negocierea contractului colectiv de muncă; r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.B. (1) Directorul general reprezintă CNCIR în raporturile cu terţii. (2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale CNCIR, stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi; c) angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) numeşte, suspendă sau revocă directorii din cadrul sucursalelor; e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama CNCIR, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) aprobă atribuţiile, responsabilităţile şi obligaţiile personalului CNCIR, conform fişei postului; i) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut; j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă; l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. (1) Directorii executivi şi directorii din cadrul sucursalelor se află în subordinea directorului general, sunt angajaţi ai CNCIR, execută operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie. (2) Atribuţiile directorilor executivi şi ale directorilor din cadrul sucursalelor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a CNCIR.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Cenzorii (1) Gestiunea CNCIR este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice. (3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. (4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se prezintă, la cerere, date cu privire la activitatea CNCIR, la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor. (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor CNCIR, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea CNCIR controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale CNCIR. (6) Cenzorii sunt obligaţi de asemenea: a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea CNCIR ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare; c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. (7) Cenzorii se întrunesc la sediul CNCIR şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor. (8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea CNCIR, sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare. (9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie. (10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi renumiţi. (11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare. (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie. (13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă. (14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor. (15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori. (16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, CNCIR utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării CNCIR în registrul comerţului.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul CNCIR este numit, angajat şi concediat de directorul general. (2) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (3) Drepturile şi obligaţiile personalului CNCIR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin regulamentul intern. (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul salariat.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul CNCIR se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil (1) CNCIR va ţine contabilitatea în lei şi va întocmi situaţii financiare anuale potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (2) Situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 28RegistreleCNCIR va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigiile  +  Articolul 29Asocierea (1) CNCIR poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) CNCIR poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate. (3) Condiţiile de participare a CNCIR la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a CNCIR se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege. (2) În perioada în care statul este acţionar majoritar, schimbarea formei juridice a CNCIR se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin reprezentanţii săi desemnaţi să reprezinte interesele capitalului de stat. (3) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 31Dizolvarea (1) Dizolvarea CNCIR va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) scăderea numărului acţionarilor sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a CNCIR trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 32Lichidarea (1) Dizolvarea CNCIR are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea CNCIR şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33Litigiile (1) Litigiile de orice fel apărute între CNCIR şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre CNCIR şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale codului comercial şi ale celorlalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 1la statut  +  Anexa 2la statutSUCURSALELECompaniei Naţionale pentru ControlulCazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelorsub Presiune - S.A.
    Nr. Sucursală crt.
    1. CNCIR Bacău Bacău 2. CNCIR Cluj-Napoca Cluj 3. CNCIR Constanţa Constanţa 4. CNCIR Craiova Craiova 5. CNCIR Galaţi Galaţi 6. CNCIR Iaşi Iaşi 7. CNCIR Piteşti Piteşti 8. CNCIR Ploieşti Ploieşti 9. CNCIR Sibiu Sibiu 10. CNCIR Suceava Suceava 11. CNCIR Târgu Mureş Târgu Mureş 12. CNCIR Timişoara Timişoara
    ----