HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 13 octombrie 2010privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 60.400 (parţial), reevaluat conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în judeţul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 1.045.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care face obiectul actualizării inventaruluidomeniului public al statului
  Adresa imobilului Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Nr. cadastru intern Valoarea actualizată a imobilului - lei - Numărul de înregis- trare M.F.P.
  Sinaia, str. Drumul Cotei 1400 nr. 6, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0849 Sinaia 45-39 6.058.994,89 60.400
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, care se transmit din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii dinfuncţiune şi casării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă - lei - Numărul de înre- gistrare al imobi- lului depus la M.F.P.
  Sinaia, str. Drumul Cotei 1400 nr. 6, judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0849 Sinaia 1. Pavilion 45-39-13: Suprafaţa construită = 20,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 20,00 mý 2. Pavilion 45-39-15: Suprafaţa construită = 80,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 80,00 mý 3. Pavilion 45-39-16: Suprafaţa construită = 25,74 mý Suprafaţa desfăşurată = 25,74 mý 10.404,55 38.124,35 16.365,81 60.400 (parţial)
  ------------