ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 10 noiembrie 2010pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010    Ţinând cont de faptul că activităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au aplicabilitate la nivelul întregului teritoriu, iar urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ şi de derulare a programelor/proiectelor din portofoliul ministerului este o activitate de maximă importanţă şi necesitate,în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul construcţiilor, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit căreia Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., organ de specialitate al administraţiei publice centrale, a trecut din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru eficientizarea actului administrativ şi reglementarea unitară a cadrului normativ cu privire la organizarea şi conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. cu al altor instituţii similare,ţinând seama de faptul că neadoptarea unei măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităţilor specifice, precum şi a nerealizării relaţiei de subordonare şi exercitare deplină a atribuţiilor legale ale ordonatorului de credite,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar menţine situaţia de fapt ce constă în neîncasarea, încasarea cu întârziere sau încasarea eronată a sumelor cuvenite bugetului de stat, datorate de investitori,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are în structura sa organizatorică inspectoratele judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. este asigurată de inspectorul general, care se numeşte şi se revocă din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (2) Salarizarea inspectorului general se stabileşte prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia de director general din minister."4. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Drepturile salariale ale personalului contractual al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, iar normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Guvernului. (2) Atribuţiile generale şi specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi ale inspectoratelor judeţene în construcţii, precum şi structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 100.-------