LEGE nr. 219 din 11 noiembrie 2010pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 16 noiembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 60, litera b) va avea următorul cuprins:"b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc şi în lacurile litorale;".2. La articolul 64, literele a), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) nedeţinerea licenţei de pescuit/autorizaţiei de pescuit comercial, pescuit recreativ/sportiv, după caz;....................................................................... c) pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru capturarea reproducătorilor de sturioni vii pentru programele de populare/repopulare cu puiet de sturioni, pentru reproducerea artificială în vederea obţinerii de puiet pentru acvacultură sau pescuitul în scop ştiinţific, precum şi pescuitul neautorizat al sturionilor în unul din aceste scopuri; d) deţinerea, transportul, comercializarea sturionilor capturaţi pe teritoriul României din mediul sălbatic, precum şi a produselor şi subproduselor obţinute din aceştia, cu excepţia celor proveniţi din acvacultură pentru care se face dovada originii prin documente şi/sau marcaje justificative legale;".3. La articolul 67, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1), de către ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 noiembrie 2010.Nr. 219.___________