HOTĂRÎRE nr. 999 din 4 septembrie 1990 ***Republicatăprivind reglementarea donarii de singe în scopuri terapeutice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 9 martie 1993    Republicată în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 73 din 20 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 8 martie 1993, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 999/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 132 din 18 martie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 1 aprilie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Donarea de singe în scopuri terapeutice, menita să contribuie la ocrotirea sănătăţii populaţiei, este un gest umanitar pe care îl pot face cetăţenii în vârsta de 18-62 ani.  +  Articolul 2Donarea de singe sau plasma umane pentru scopuri terapeutice şi diagnostice se face în unităţile sanitare specializate ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi în alte unităţi autorizate special de către Ministerul Sănătăţii.Unităţile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale pot recolta singe şi plasma şi de la donatorii proveniţi din rindurile populaţiei civile.Separarea, prelucrarea şi conservarea de singe sau plasma, precum şi a derivatelor de singe sau plasma umane se fac în instituţii specializate, autorizate de Ministerul Sănătăţii.Pentru prevenirea oricăror riscuri de imbolnavire prin boli infectioase - hepatita virala, SIDA şi altele -, la recoltarea singelui se vor folosi numai seringi de unica întrebuinţare.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii are, în acţiunea de recoltare şi conservare a singelui uman, următoarele obligaţii principale: a) organizează, îndrumă şi controlează activitatea de recoltare şi conservare a singelui uman desfăşurată prin unităţi sanitare de profil şi unităţi autorizate în mod special: b) stabileşte necesarul anual de singe uman pe baza propunerilor făcute de direcţiile sanitare teritoriale; c) asigura, prin unităţile specializate şi prin celelalte unităţi sanitare, controlul epidemiologic şi clinic al donatorilor, controlul de laborator complet al singelui uman recoltat, precum şi efectuarea testului SIDA (HIV), în vederea asigurării calităţii acestuia; d) îndrumă şi controlează utilizarea singelui uman şi a derivatelor sale în scop terapeutic, urmărind aplicarea celor mai adecvate măsuri pentru evitarea reactiilor posttransfuzionale şi pentru evitarea transmiterii oricăror infectii; e) organizează activitatea de stabilire a grupei sanguine a cetăţenilor, în vederea înscrierii în buletinul de identitate şi în livretul militar, în condiţiile legii; f) asigura rezerva de singe uman necesar pentru situaţii deosebite; g) sprijină implicarea medicilor şi a celuilalt personal sanitar în acţiuni privind atragerea de noi donatori de singe.  +  Articolul 4Societatea de Cruce Roşie din România, precum şi asociaţiile donatorilor onorifici de singe din România sprijină unităţile sanitare în activitatea de recrutare a donatorilor şi stimularea donarii de singe în mod onorific.Ministerele, celelalte organe ale administraţiei publice, organizaţiile cooperatiste, organizaţiile obşteşti şi persoanele juridice sau fizice vor sprijini acţiunile organizate în scopul donarii de singe.  +  Articolul 5Donarea de singe se face onorific sau cu plata.  +  Articolul 6Donatorii onorifici de singe beneficiază de următoarele drepturi: a) acordarea, la fiecare donare, de bonuri valorice pentru produse alimentare în valoare de 1.200 lei, indexata cu indicele creşterii preţurilor la produsele alimentare pentru consumurile colective; b) doua zile libere de la locul de muncă, din care una în ziua donarii, pentru salariaţii încadraţi în unităţile publice, precum şi la alte persoane juridice; c) doua zile consecutive scutire de frecventa elevilor şi studenţilor; d) asistenţa medicală cu prioritate, medicamente, materiale sanitare şi de întreţinere în mod gratuit - în condiţii de spitalizare, precum şi în tratamentul ambulatoriu -, în unităţile sanitare publice, pentru donatorii care au minimum 5 donari în ultimii 5 ani; e) prioritate la obţinerea biletelor de odihnă şi tratament şi reducerea cu 50% a tarifelor acestor bilete, pentru persoanele care au cel puţin 15 donari în ultimii 5 ani; f) acordarea unei recompense valorice indexate periodic în aceleaşi condiţii ca şi dreptul acordat la lit. a), în suma de 5.000 lei la fiecare a 5-a donare, cu condiţia ca aceste donari să fie realizate în 2 ani consecutivi; g) acordarea de obiecte simbol (insigne) la prima donare şi diploma de donator onorific, după a 5-a donare de singe.Drepturile donatorilor onorifici de singe militari se stabilesc pe baza prevederilor prezentei hotărâri, prin adaptare la specificul activităţilor din forţele armate, şi se aproba prin ordin al ministrilor care au personal militar în subordine.  +  Articolul 7Donatorilor de singe cu plata li se acordă: a) o zi libera de la locul de muncă în ziua donarii de singe; b) 1 leu pentru un mililitru de singe donat; c) 2 lei pentru un mililitru de singe cu Rh negativ, donatorilor de singe medular, celor care accepta imunizarea activa în vederea producţiei de antiseruri, donatorilor de plasma care accepta plasmaforeza.Single donat se înregistrează la valorile prevăzute la lit. b) şi c) şi se distribuie unităţilor sanitare pentru consum, fără plata.  +  Articolul 8Salariul pentru zilele libere de la locul de muncă este echivalent cu salariul mediu zilnic, calculat potrivit dispoziţiilor legale.Pentru donatorii de singe, membri ai organizaţiilor şi asociaţiilor cooperatiste, salariul pentru zilele libere este echivalent cu tariful zilei lucrate.Plata zilelor libere, scutirea de frecventa şi acordarea permisiilor, cît şi a celorlalte drepturi se vor face pe baza dovezii eliberate de unitatea de recoltare a singelui.  +  Articolul 9Unităţile sanitare care efectuează recoltarile de singe au obligaţia de a asigura alimentaţia necesară donatorului în ziua donarii, la nivelul alocaţiei legale, precum şi medicatia antianemica sau medicamente în cazul accidentelor survenite din cauza donarii.  +  Articolul 10Cheltuielile pentru realizarea unor acţiuni menite să contribuie la educarea cetăţenilor în scopul donarii de singe şi privitor la modul de recoltare a singelui, de participare voluntara la aceasta acţiune umanitara, se vor face din sumele prevăzute anual în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru educaţie sanitară.În scopul prevăzut la alin. 1, reclamele la radio şi televiziune în legătură cu donarea onorifica de singe sunt gratuite.  +  Articolul 11Introducerea sau scoaterea din ţara de singe sau plasma sau derivate de singe sau plasma se poate face numai pe baza aprobării Ministerului Sănătăţii.Instituţiile de profil ale Ministerului Apărării Naţionale vor informa Ministerul Sănătăţii cu privire la organizarea şi efectuarea acestui tip de activităţi, impuse de necesitatea soluţionării unor aspecte specifice ale activităţii transfuzionale din unităţile Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 12Ministerul Industriilor şi Ministerul Finanţelor vor introduce în bugetul de stat influentele financiare ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 13Orice dispoziţii contrare prezentei hotărâri nu se aplică.-----------------