HOTĂRÂRE nr. 19 din 1 octombrie 2010privind modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009
EMITENT
 • ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 2 noiembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 1 octombrie 2010, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul IMetodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 26 ianuarie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 litera a) liniuţa a şaptea, sintagma "anexele nr. 1-8" se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma "anexele nr. 1-8^1".2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru specialităţile care nu se regăsesc în anexele la prezenta metodologie se va proceda la analizarea curriculei de formare a solicitantului şi dacă nu sunt diferenţe semnificative faţă de una dintre specialităţile prevăzute în anexe se va folosi fişa de stagiu corespunzătoare."3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Ordinului AsistenţilorMedicali Generalişti, Moaşelor şiAsistenţilor Medicali din România,Mircea TimofteBucureşti, 1 octombrie 2010.Nr. 19.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2 la metodologie)----------------------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea Igienă şi sănătate publicăNumele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară/Instituţia ....................................Secţia ..........................................................Asistent secţie/mentor ..........................................Şef comisie judeţeană de igienă .................................Asistent secţie .................................................Obiective .......................................................1. Cunoaşterea şi implementarea măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  2. Cunoaşterea şi implementarea procedurilor de prelevare a probelor biologice în scopul efectuării de analize microbiologice, fizico-chimice şi toxicologice în vederea evaluării obiective a riscurilor pentru sănătate
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  3. Capacitatea de a identifica riscurile pentru sănătate şi de a stabili măsurile ce se impun a fi luate în scopul protejării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi de muncă, alimentaţie şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă, radiaţii ionizante naturale şi profesionale şi unităţile de învăţământ şi de îngrijire medicală şi medico-socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  4. Implicarea în efectuarea anchetelor epidemiologice şi în adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  5. Capacitatea de culegere şi prelucrare de date pentru întocmirea de statistici, rapoarte şi studii epidemiologice
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  6. Calitatea comunicării informaţiilor
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  7. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, dezinfecţiei şi sterilizării, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  8. Planificarea activităţii proprii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  9. Abilitatea de a lucra în echipă
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  TOTAL PUNCTAJ: .................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ...........................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
                          VALIDAREA STAGIULUI
                        
  DA NU
  Şeful Comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din RomâniaNumele ......................Prenumele ...................Semnătura ...................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la şeful comisiei judeţene de igienă a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
   +  Anexa 2 -------(Anexa Nr. 8^1 la metodologie)------------------------------FIŞĂ DE STAGIUSpecialitatea asistent medico-socialNumele ..........................................................Prenumele .......................................................C.N.P. ..........................................................Profesia ........................................................Specialitatea ...................................................Perioada de stagiu ..............................................Unitatea sanitară ...............................................Secţia ..........................................................Asistent-şef ....................................................Director de îngrijiri ...........................................Asistent-şef ....................................................Obiective .......................................................1. Capacitatea de identificare a domeniului de cuprindere a asistenţei sociale şi găsirea unor soluţii în rezolvarea problemelor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  2. Capacitatea de abordare, rezolvare a problematicii sociale şi întocmirea sesizărilor către autorităţile competente
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  3. Aptitudini de implementare a legislaţiei sociale de prevenţie, profilaxie şi intervenţie socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  4. Capacitatea de lucru în echipa multidisciplinară
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  5. Aptitudini de relaţionare în comunicarea cu beneficiarii serviciilor medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  6. Planificarea activităţii proprii şi stabilirea programelor sociale de prevenţie, profilaxie şi intervenţie socială
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  7. Utilizarea tehnicilor şi metodelor de investigaţie specifice în identificarea şi soluţionarea nevoilor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  8. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor beneficiarului de servicii medico-sociale
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  9. Cunoaşterea legislaţiei sanitare în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, gestionarea deşeurilor rezultate în urma activităţilor medicale, cunoaşterea codului de etică şi deontologie profesională şi a normelor de securitate şi sănătate a muncii
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  10. Capacitatea de susţinere morală şi sprijin afectiv a beneficiarului de servicii medico-sociale prin consiliere şi sfătuire
  Foarte bine (10 p) Bine (8-9 p) Satisfăcător (7 p) Nesatisfăcător (1-6 p)
  TOTAL PUNCTAJ: .................
  Media punctajului:
  Recomandările mentorului: ...........................................................................................................................................................................................Mentor CursantNumele ................... Numele ...................Prenumele ................ Prenumele ................Semnătura ................ Semnătura ................Evaluarea cursantului va fi făcută de directorul de îngrijiri/asistentul şef de secţie (mentor).Stagiul practic se efectuează integral, absenţele fiind recuperate conform reprogramării aprobate de directorul de îngrijiri.
                          VALIDAREA STAGIULUI
                        
  DA NU
  Director de îngrijiriNumele ...........................Prenumele ........................Semnătura ........................La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta la directorul de îngrijiri.Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, conţinutul fişei de stagiu, regulamentul de ordine interioară şi va fi instruit cu privire la normele de protecţie şi securitate a muncii.Mentorul va întocmi rapoarte scrise săptămânale, înaintate preşedintelui filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.--------------