ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 20 octombrie 2010privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 25 octombrie 2010  Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporţie de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacităţile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcţionări în bune condiţii pe perioada de iarnă,având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului prognozat de energie electrică pe perioada iernii vor determina creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,ţinând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum şi a agentului termic pentru populaţie în perioada friguroasă constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2011, a cantităţilor de cărbune energetic şi păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, care vor fi acordate unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau din administrarea consiliilor judeţene ori locale.  +  Articolul 2 (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalităţi de întârziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preţurile pieţei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naştere, prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la încasarea parţială sau totală a facturii. (2) Până la dezdăunarea integrală a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, operatorii economici debitori vor suporta majorări de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanţele bugetare, precum şi dobânzi la nivelul pieţei, percepute pe toată perioada derulării împrumutului. (3) Restituirea cantităţilor de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conţinut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi.  +  Articolul 3 (1) Pentru cantităţile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit art. 1, precum şi, după caz, în situaţia aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), se vor percepe dobânzi practicate la nivelul pieţei. (2) Dobânzile vor fi percepute la valoarea de piaţă a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut şi sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. (3) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va stabili dobânda la preţul pieţei pentru fiecare operator economic pe baza ofertelor obţinute de către aceştia de la bănci comerciale pentru împrumuturi asemănătoare.  +  Articolul 4Împrumutul cantităţilor de cărbune energetic pentru Societatea Comercială C.E.T. Bacău - S.A., Societatea Comercială C.E.T. Braşov - S.A. şi Societatea Comercială "Colterm Timişoara" - S.A., precum şi de păcură pentru Societatea Comercială C.E.T. Iaşi - S.A. şi Societatea Comercială "Electrocentrale" Oradea - S.A., prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, se efectuează numai după restituirea cantităţilor de combustibili aprobate şi împrumutate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici.  +  Articolul 5Pentru cantităţile de combustibili împrumutate şi nerestituite de unii operatorii economici, termenul prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 25 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 31 mai 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşPreşedintele Administraţiei Naţionale aRezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Adrian GurăuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 octombrie 2010.Nr. 93.  +  Anexa CANTITĂŢILE DE COMBUSTIBILIce vor fi împrumutate din rezervele AdministraţieiNaţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
  *Font 8*
  Nr. crt. Operator economic Cantitatea ce va fi împrumutată (tone)
  Cărbune Păcură
  1. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. - 30.000,000
  2. Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A. - 50.000,000
  3. Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A. - 15.500,000
  4. Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. - 1.000,000
  5. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ROMAG-TERMO 377.000,000 10.429,715
  6. Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. 300.000,000 4.500,000
  7. Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 150.000,000 -
  8. Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. - 1.000,000
  9. Societatea Comercială C.E.T. Arad - S.A. 100.000,000 -
  10. Societatea Comercială "C.E.T. Hidrocarburi" - S.A. Arad - 5.000,000
  11. Societatea Comercială C.E.T. Bacău - S.A. *)250.000,000 5.619,004
  12. Societatea Comercială C.E.T. Braşov - S.A. *)150.000,000 -
  13. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica" Giurgiu - S.A. - 5.000,000
  14. Societatea Comercială C.E.T. Govora - S.A. 200.000,000 3.000,000
  15. Societatea Comercială C.E.T. Iaşi - S.A. - *)12.824,194
  16. Societatea Comercială "Electrocentrale" Oradea - S.A. 60.000,000 *)5.000,000
  17. Societatea Comercială "DALKIA Termo" Prahova - S.R.L. - 14.000,000
  18. Societatea Comercială "Termica" Suceava - S.A. - 4.000,000
  19. Societatea Comercială Compania Locală de Termoficare "Colterm" Timişoara - S.A. *)100.000,000 4.000,000
  20. Societatea Comercială "Termen Serv" - S.R.L. Alexandria - 2.000,000
  21. Societatea Comercială "Modern Calor" - S.A. - 6.000,000
  TOTAL *)1.687.000,000 *)178.872,913
  ------------ Notă *) După restituirea cantităţilor de combustibili aprobate şi împrumutate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii în rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, până la data de 31 mai 2011.-------