HOTĂRÂRE nr. 990 din 29 septembrie 2010privind transmiterea unei părţi a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 21 octombrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 septembrie 2010.Nr. 990.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi a imobilului, care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şiTineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj îndomeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
  *Font 8*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică
  101531 parţial 8.29.06 Sala Sporturilor H. Damian Judeţul Cluj, Municipiul Cluj- Napoca, Splaiul Independenţei Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj În domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj- Napoca Teren de 5.204 mý
  __________