ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010privind destinaţia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010    Având în vedere necesitatea adoptării cadrului legal care să permită Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. să devină operaţională într-o perioadă de timp cât mai scurtă,luând în considerare că la acest moment problema capitalului social subscris şi nevărsat al Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. a fost soluţionată prin anularea unui număr de 482.948.088 acţiuni neplătite aparţinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi pentru evitarea unor blocaje în activitatea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., generate de majorările succesive de capital social, determinate de vărsarea sumelor rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi sumelor rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată,totodată, listarea cât mai urgentă a fondului prezintă un interes public major fiind de natură a da eficienţă procesului de despăgubire a foştilor proprietari şi de a evita condamnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ale statului român pe considerentul că despăgubirea efectivă a foştilor proprietari nu se poate realiza datorită faptului că fondul nu este listat, nefiind astfel operaţional. Prin urmare, pentru protejarea interesului public constând în urgentarea şi eficientizarea procesului de despăgubire a foştilor proprietari, se impune emiterea de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru a nu bloca procesul de listare prin modificarea periodică a valorii capitalului social subscris şi vărsat al statului la societate,ţinând seama de actualul context economico-social care impune identificarea unor noi surse care pot constitui venit al bugetului de stat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, prevăzute în Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, se fac venit la bugetul de stat după reţinerea următoarelor cheltuieli: a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante; b) comisioanele Societăţii Comerciale "Banca Comercială Română" - S.A. sau ale altor societăţi comerciale bancare desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul finanţelor publice va aproba, prin ordin, procedurile şi modalităţile de încasare a sumelor recuperate şi de reţinere şi gestionare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Se fac venit la bugetul de stat şi sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, prevăzute în Legea nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994, republicată, care au fost încasate dar nu au fost virate la Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. până la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) lit. a) şi b) ale alin. (2) şi alin. (3) al art. 9 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) lit. a) a alin. (1) şi lit. g) a alin. (4) ale art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2003.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 91.----