ORDIN nr. 2.520 din 27 septembrie 2010privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă de către contribuabilii mari şi mijlocii
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 octombrie 2010    Având în vedere prevederile art. 83 şi ale art. 228 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, definiţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi sediile secundare ale acestora au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional: a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs; b) 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40; c) 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r; d) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; e) 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02; f) 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02/s; g) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03; h) 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă", cod 14.13.01.05; i) 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare", cod 14.13.01.02/r. (2) Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, ca metodă alternativă de declarare. (3) Declaraţiile fiscale prevăzute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. (2) Înregistrarea titularilor certificatelor calificate în calitate de reprezentanţi legali sau împuterniciţi pentru semnarea declaraţiilor fiscale se efectuează pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform dispoziţiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care titularul unui certificat calificat este desemnat/împuternicit pentru semnarea declaraţiilor fiscale de către mai mulţi contribuabili, documentele prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (4) din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil reprezentat.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligaţiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.  +  Articolul 4Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 27 septembrie 2010.Nr. 2.520.-------