ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 20 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2010  Având în vedere contextul economic generat de nivelul actual al veniturilor colectate la bugetul de stat, care impune luarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010 şi stabilitatea economică a României,ţinând seama că nerespectarea angajamentelor asumate de România prin acordurile de împrumut încheiate cu organismele internaţionale poate determina pierderea instrumentelor financiare negociate, cu implicaţii grave asupra echilibrelor macroeconomice şi a potenţialului de relansare economică,având în vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat, ca urmare a acordării nejustificate în raport cu nevoile reale a unor drepturi de asistenţă socială, iar pe de altă parte necesitatea asigurării unui cadru legal coerent şi unitar care să asigure acordarea măsurilor de protecţie socială persoanelor aflate în nevoie reală, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru modificarea reglementărilor ce stabilesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prin luarea în considerare a tuturor veniturilor realizate de beneficiarul dreptului.În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 16^2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Dacă familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.(4^2) La completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, solicitantul ajutorului social are şi obligaţia declarării bunurilor prevăzute la alin. (4^1)."3. La articolul 16^12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, prevederile art. 16^2 alin. (4)-(4^2) aplicându-se corespunzător."4. Articolul 16^16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art.16^16. - (1) Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi. (2) Anchetele sociale prevăzute la alin. (1) se efectuează, după cum urmează: a) pentru minimum 20% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de până la 20.000 de locuitori; b) pentru minimum 15% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr între 20.001 şi 50.000 de locuitori; c) pentru minimum 8% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr între 50.001 şi 100.000 de locuitori; d) pentru minimum 3% din numărul beneficiarilor, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale cu un număr de peste 100.001 locuitori. (3) În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia nu a declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în proprietate conform dispoziţiilor art. 16^2 alin. (4^2), dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală."5. Articolul 16^17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16^17. - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale monitorizează şi controlează prin personalul împuternicit şi prin instituţiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) La solicitarea agenţiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termică şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^2 alin. (1), (2), (4^2) şi alin. (5)-(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) şi (8), ale art. 16^12 alin. (3) şi (8), ale art. 16^13 alin. (7) şi ale art. 16^16 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către: a) organele cu atribuţii de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^2 alin. (1), alin. (4^2) şi alin. (5)-(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)-(6) şi alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) şi (8), ale art. 16^12 alin. (3) şi (8), ale art. 16^13 alin. (7) şi ale art. 16^16 alin. (1) şi (2); b) organele cu atribuţii de control ale autorităţii administraţiei publice locale pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) şi (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1). (3) În situaţia în care sesizarea nerespectării dispoziţiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) şi (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în comun la alin. (2) se realizează de către unul dintre organele de control prevăzute la alin. (2), la verificarea efectuată de celălalt organ de control, în raportul de inspecţie sau de control se va consemna acest fapt şi nu vor fi aplicate din nou sancţiunile prevăzute la alin. (1). (4) Încasarea de către furnizorii de energie termică a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetul de stat şi bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip ESCROW constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (4) se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice."7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPentru sezonul rece 1 noiembrie 2010-31 martie 2011, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16^1, art. 16^2 alin. (5) şi la art. 16^4 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc cu maximum 20 de zile lucrătoare.  +  Articolul IIIPrevederile art. I se aplică începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2010-31 martie 2011.  +  Articolul IVÎn termen de 30 zile de la aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 septembrie 2010.Nr. 86.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003)LISTAcuprinzând bunurile ce conduc la excludereaacordării ajutorului pentru încălzirea locuinţeiBUNURI IMOBILE:- clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.BUNURI MOBILE:1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei._________ Notă *) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei "Delta Dunării".TERENURI:
  *Font 9*
   
  Terenuri Familii cu 1-3 persoane Familii cu peste 3 persoane
  1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mý în zona urbană şi 2.000 mý în zona rurală
  2. Terenuri în zona colinară şi de şes
  - arabil şi fâneaţă 2,00 ha 3,00 ha
  - forestier 2,00 ha 3,00 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha
  3. Terenuri în zona montană
  - forestier 2,00 ha 3,00 ha
  - vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha
  - păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha
  CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:1. peste 3 bovine;2. peste 5 porcine;3. peste 20 de ovine/caprine;4. peste 15 familii de albine.NOTĂ :Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.SURSA: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apă, precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.----