HOTĂRÂRE nr. 895 din 25 august 2010privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din judeţul Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 23 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modificarea codului de clasificaţie pentru imobilul cu numărul de identificare M.F. 102.057, din "8.29.13" în "8.29.06", identificat în anexa nr. 1. (2) La poziţia M.F. 102.057 din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Str. Isaccei nr. 18".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, a unui imobil situat în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 193/2010.  +  Articolul 4Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar a imobilelor de la data transmiterii.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 895.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrareaMinisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prinAutoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret -Direcţia Judeţeană pentru Sport şi TineretTulcea, în domeniul public al municipiului Tulcea şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea
  *Font 8*
  Nr. de înregis- trare la Ministerul Finanţelor Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică
  102.057 parţial 8.29.06 Sala Polivalentă Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 18 judeţul Tulcea Statul român, Ministerul Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Municipiul Tulcea, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea Teren de 2.200 mý, situat în municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului trecut în domeniul public al statului care se transmitedin administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea înadministrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 20 A, judeţul Tulcea Din administrarea Consiliului local al Municipiului Tulcea În administrarea Ministerului Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea Teren în suprafaţă de 3.000 mý, situat în municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 20 A, judeţul Tulcea
  -------