ORDIN nr. 2.491 din 15 septembrie 2010pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 23 septembrie 2010  Având în vedere dispoziţiile art. 206^69 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura şi condiţiile de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 nu se aplică pentru produsele energetice preambalate.  +  Articolul 3Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice", prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 7Direcţiile pentru accize şi operaţiuni vamale judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării, dată la care îşi încetează valabilitatea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 24 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare.p. Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Mihai Gogancea-VătăşoiuBucureşti, 15 septembrie 2010.Nr. 2.491.  +  Anexa 1 PROCEDURA ŞI CONDIŢIILEde înregistrare a operatorilor economici care comercializeazăîn sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute laart. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal1. În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) atestat - documentul eliberat de autoritatea competentă care atestă înregistrarea unităţii de comercializare sau a depozitului angro care desfăşoară activităţi de comercializare cu produse energetice; b) autoritate competentă - direcţia pentru accize şi operaţiuni vamale judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei arie de competenţă este situată/situat unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicită înregistrarea; c) produse energetice - produsele prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; d) spaţiu de comercializare - locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate în sistem en detail; e) unitatea de comercializare - structura organizatorică (sucursală/punct de lucru/sediu secundar) a operatorului economic prin care sunt comercializate în sistem angro produsele energetice, fără depozitarea acestora; f) depozit angro - locul special amenajat prin care produsele energetice cu accize plătite pot fi depozitate şi comercializate în sistem angro.2. Intră sub incidenţa procedurii de înregistrare:2.1. operatorii economici care comercializează şi/sau depozitează ori intenţionează să comercializeze şi/sau să depoziteze în sistem angro produse energetice;2.2. operatorii economici care comercializează sau intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice.3. Înregistrarea activităţii de comercializare şi/sau de depozitare în sistem angro de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare şi/sau depozitare angro.4. Înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice se efectuează la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumit în continuare cerere de comercializare en detail.5. Cererea de comercializare şi/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail, însoţite de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 6, se depun la autoritatea competentă.6. Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:6.1. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1 care comercializează în sistem angro produse energetice, fără a le depozita, au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării sau a depozitării produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare: a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) societatea nu este declarată inactivă fiscal; c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală;6.2. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.1 care comercializează şi/sau depozitează în sistem angro produse energetice sau intenţionează să le comercializeze şi să le depoziteze au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării sau a depozitării produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare: a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare şi/sau de depozitare în sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) societatea nu este declarată inactivă fiscal; c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; d) depozitul angro trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate; e) depozitul angro trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor; f) depozitul angro trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor şi a zonelor de descărcare/încărcare prin dispozitive speciale, după caz. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a depozitului angro, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie; g) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;6.3. operatorii economici prevăzuţi la pct. 2.2 au obligaţia îndeplinirii următoarelor condiţii, la data la care depun cererea şi pe perioada comercializării produselor energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare: a) să aibă înscrisă în obiectul de activitate, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicită înregistrarea. Îndeplinirea condiţiilor va fi dovedită cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) societatea nu este declarată inactivă fiscal; c) societatea nu are datorii înscrise în certificatul de atestare fiscală; d) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu excepţia skidurilor GPL. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică şi certificat de calibrare, aflate în perioada de valabilitate; e) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu rigle gradate şi pompe de distribuţie de carburanţi, verificate metrologic. Îndeplinirea condiţiei va fi dovedită cu buletin de verificare metrologică, aflat în perioada de valabilitate; f) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distribuţie de carburanţi şi aparatele de marcat electronice fiscale, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Prin excepţie, spaţiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vânzare exclusivă în baza cardurilor magnetice de identificare trebuie să fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanţi, care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziţia autorităţii competente un card de control care să permită monitorizarea mişcării produselor energetice şi determinarea în orice moment a cantităţilor intrate, ieşite, precum şi a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic şi furnizor; g) spaţiul de comercializare GPL trebuie să deţină obligatoriu avizul de instalare şi funcţionare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) pentru deţinătorii/utilizatorii de skiduri GPL. În situaţia în care reglementările tehnice ale instalaţiei GPL stipulează autorizarea şi verificarea tehnică prin directive europene, instalaţia GPL se supune regimului de autorizare şi verificare tehnică ISCIR numai dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unităţii de comercializare GPL trebuie să fie autorizat ISCIR; h) spaţiul de comercializare trebuie să fie dotat cu un sistem de supraveghere video a zonelor de descărcare în rezervoare. Stocarea imaginilor înregistrate se face pe o durată de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie să funcţioneze permanent, inclusiv în perioadele de nefuncţionare a spaţiului de comercializare, chiar şi în condiţiile întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţeaua de distribuţie.7. Verificarea metrologică a rezervoarelor, riglelor gradate şi a pompelor de distribuţie de carburanţi se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală sau de laboratoare autorizate de acesta.8. Documentele menţionate la pct. 6 se depun în copie certificată conform cu originalul şi ştampilată de operatorul economic.9. Autoritatea competentă efectuează cercetări la faţa locului pentru a verifica realitatea informaţiilor furnizate în cererea de comercializare şi/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail şi în documentaţia anexată. Dispoziţiile art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile pct. 55.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, sunt aplicabile în mod corespunzător.10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici şi a datelor constatate prin cercetarea la faţa locului se va întocmi un referat care va conţine obligatoriu următoarele informaţii: a) datele de identificare ale operatorului economic; b) concluzia privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la pct. 6; c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare şi/sau de depozitare angro/en detail.11. În cazul aprobării cererii de comercializare şi/sau depozitare angro, autoritatea competentă va emite "Atestatul de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare şi/sau depozitare angro.12. În cazul aprobării cererii de comercializare en detail, autoritatea competentă va emite "Atestatul de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice", conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, denumit în continuare atestat de comercializare en detail.13. Atestatul de comercializare şi/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare şi/sau depozitare angro/cererii de comercializare en detail. Atestatul de comercializare şi/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică operatorului economic, iar al doilea exemplar se păstrează de autoritatea competentă. Atestatul de comercializare şi/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail nu este transmisibil, putând fi utilizat numai de titular.14. Fiecare atestat de comercializare şi/sau depozitare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit, pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile amortizate.15. Fiecare atestat de comercializare en detail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde: a) RO reprezintă codul ISO al României; b) 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic; c) JJ reprezintă codul judeţului în a cărui arie de competenţă este situată unitatea de comercializare; d) DT reprezintă un cod ce semnifică activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice; e) NN reprezintă secvenţa numerică ce reprezintă numărul de atestate eliberate pentru acelaşi operator economic în cadrul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti.16. Autoritatea competentă are obligaţia organizării evidenţei atestatelor de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatelor de comercializare en detail emise, prin înregistrarea acestora în registre speciale.17. În situaţia în care cererea de comercializare şi/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail este respinsă, autoritatea competentă va emite, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, decizia de respingere a acesteia. Decizia va conţine elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.18. Atestatul de comercializare şi/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail prevăzut la pct. 11, respectiv pct. 12 sau decizia menţionată la pct. 17 se comunică operatorului economic conform prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.19. Operatorul economic are dreptul să desfăşoare activitatea de comercializare şi/sau de depozitare în sistem angro/comercializare en detail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail, de la data valabilităţii prevăzută în atestat.20. În cazul în care operatorul economic doreşte să modifice unele date înscrise în atestatul de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatul de comercializare en detail, va depune cererea de comercializare şi/sau depozitare angro/ cererea de comercializare en detail, ataşând documentele din care să rezulte modificările respective. Cererea se depune înainte de a produce efecte modificările respective. În acest caz, autoritatea competentă va emite un nou atestat, care se comunică în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. Vechiul atestat îşi încetează valabilitatea de la data valabilităţii noului atestat. Dispoziţiile pct. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător.21. Autoritatea competentă revocă atestatul de comercializare şi/sau depozitare în următoarele situaţii: a) atunci când i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în cererea de comercializare sau în documentele care au fost anexate la aceasta; b) în cazul în care se constată, prin hotărâre judecătorească definitivă, că actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false; c) dacă în legătură cu operatorul economic beneficiar a fost deschisă procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, în condiţiile legii; d) dacă oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; e) dacă operatorul economic nu respectă oricare dintre condiţiile prevăzute la pct. 6.1, 6.2 şi/sau 6.3; f) în cazul în care s-a pronunţat în legătură cu activitatea operatorului economic o hotărâre definitivă pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; g) operatorul economic nu respectă condiţiile prevăzute la pct. 6.2 lit. e) şi pct. 6.3 lit. f) pentru atestatele care au fost emise anterior datei de 31 martie 2010.22. Autoritatea competentă suspendă atestatul de comercializare şi/sau depozitare în următoarele situaţii: a) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; b) până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală deoarece actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.23. În situaţia în care operatorul economic încetează definitiv desfăşurarea activităţii în depozitul angro/spaţiul de comercializare respectiv, va depune la autoritatea competentă cererea de comercializare şi/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail în vederea revocării atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail.24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail se comunică operatorului economic în condiţiile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.25. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail produc efecte de la data comunicării.26. Deciziile emise de autoritatea competentă potrivit prezentei proceduri pot fi contestate în conformitate cu dispoziţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.27. Desfăşurarea activităţii în baza atestatului de comercializare şi/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail eliberat conform pct. 11, respectiv pct. 12 nu îl exonerează pe operatorul economic de la îndeplinirea obligaţiei referitoare la înregistrarea fiscală.28. Autoritatea competentă va asigura publicarea pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor a listei atestatelor, care va fi actualizată lunar până la data de 15 a fiecărei luni.29. Atestatele emise în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea, putând fi preschimbate la cerere.  +  Anexa 2 - Model -CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializareşi/sau depozitare angro de produse energeticeA. Cerere de:
  înregistrare menţiuni
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
    Denumirea operatorului economic   Codul de înregistrare fiscală  
    Adresa:
    Judeţul   Sectorul   Localitatea  
    Strada   Nr.   Bloc   Scara   Ap.  
    Codul poştal   Telefon   Fax   E-mail  
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii*- de depozitare în sistem angro a produselor energetice []- de comercializare în sistem angro a produselor energetice [](denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ................................................................2. ................................................................
  Nr. rezervoare Capacitate rezervoare
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării şi/sau depozitării în sistem angro:1. Denumire produs, cod NC ...............2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare şi/sau depozitare în sistem angro a produselor energetice**Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 6.2 lit. d) şi e) din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată ..................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare şi/sau depozitare în sistem angro a produselor energetice).................................................................Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energetice.Numele şi prenumele ............ Semnătura şi ştampilaFuncţia/Calitatea ..............Data ...........................Loc rezervat autorităţii competenteNr. de înregistrare ...................Data ..................................-------------- Notă *) În cazul în care se solicită atestat de comercializare şi depozitare în sistem angro a produselor energetice, se vor bifa ambele căsuţe. Notă **) Declaraţie solicitată pentru eliberarea atestatului de comercializare şi depozitare în sistem angro a produselor energetice.
   +  Anexa 3 - Model -CEREREde înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializareîn sistem en detail de produse energeticeA. Cerere de:
  înregistrare menţiuni
  B. Datele de identificare ale operatorului economic
    Denumirea operatorului economic   Codul de înregistrare fiscală  
    Adresa:
    Judeţul   Sectorul   Localitatea  
    Strada   Nr.   Bloc   Scara   Ap.  
    Codul poştal   Telefon   Fax   E-mail  
  C. Sucursala/Punctul de lucru/Sediul secundar pentru care se solicită înregistrarea activităţii de comercializare în sistem en detail a produselor energetice.(denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)1. ............................................................2. ............................................................
  Nr. rezervoare Capacitate rezervoare Nr. pompe de distribuţie carburanţi Serie pompe de distribuţie
  D. Produsele energetice care fac obiectul comercializării în sistem en detail:1. Denumire produs, cod NC .........................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................E. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de comercializare în sistem en detail a produselor energeticeDeclar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 6.3 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010.În susţinerea cererii anexez următoarele documente:1. ................................................................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................F. Alte menţiuni:Persoana de contact pentru locaţia autorizată .......................Altele:(data de încetare a activităţii de comercializare în sistem en detail a produselor energetice)....................................................................Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cerere sunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui atestat de înregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice.Numele şi prenumele ............. Semnătura şi ştampilaFuncţia/Calitatea ...............Data .........................Loc rezervat autorităţii competenteNr. de înregistrare ...................Data ..................................
   +  Anexa 4 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORDirecţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamaleATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ...../....pentru comercializare şi/sau depozitare angro de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare şi/sau depozitare în sistem angro de produse energetice nr. ...... din data de ....... şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010, se atestă că operatorul economic .........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........., judeţul ......., str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ..., sectorul ...., codul de identificare fiscală ........, a fost înregistrat pentru comercializare şi/sau depozitare angro a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC ..........................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................Depozit angro:
    DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str., nr.)
     
    Unitatea de comercializare:
     
    DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str., nr.)
     
           
    Nr. rezervoare   Capacitate rezervoare  
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ........... .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ....... eliberat anterior ........Director,..........................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 5 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEAGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORDirecţia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamaleATESTAT DE ÎNREGISTRARE Nr. ..../.....pentru comercializare en detail de produse energeticeCa urmare a Cererii de înregistrare/menţiuni a activităţii de comercializare în sistem en detail de produse energetice nr. ..... din data de ..... şi în temeiul Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.491/2010, se atestă că operatorul economic ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ............ judeţul ........., str. ....... nr. ....., bl. ..., sc. ..., ap. ...., sectorul ....., codul de identificare fiscală ......., a fost înregistrat pentru comercializarea en detail a produselor energetice:1. Denumire produs, cod NC .........................2. ................................................................3. ................................................................4. ................................................................5. ................................................................Unitatea de comercializare:
    DenumireaCodul de identificare fiscalăAdresa (judeţul, localitatea, sectorul, str., nr.)
     
                 
    Nr. rezervoare   Capacitate rezervoare   Nr. pompe de distribuţie carburanţi   Serie pompe de distribuţie
  Prezentul atestat este valabil începând cu data de ........ .Data la care îşi încetează valabilitatea Atestatul nr. ......... eliberat anterior .......... .Director,..........................................(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)-----------