HOTĂRÂRE nr. 956 din 8 septembrie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 20 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru activitatea de control derulată atât la nivel teritorial, cât şi la nivelul municipiului Bucureşti, prin corpul inspectorilor sociali din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, se utilizează un număr de 47 de autoturisme."2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 956.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţipentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialeşi instituţiile din subordine
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport-
  1. Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - activitate de inspecţie socială autoturism - cabinet ministru - 1 - cabinet secretar de stat - 2 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5*) - câte un autoturism la nivelul fiecărui judeţ şi 6 autoturisme la nivelul municipiului Bucureşti 200 200 200 150 150
  2. Organismele intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" autoturism - câte două pentru fiecare organism 100
  3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale autoturism - aparat central - 3 - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 85 (câte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 3 pentru cea a municipiului Bucureşti) 150 100
  -------- Notă *) Din care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".-------