HOTĂRÂRE nr. 958 din 8 septembrie 2010privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii-anexe aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 17 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Valorile de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 153.674 şi 144.473 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii-anexe, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judeţul Harghita, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării construcţiilor-anexe menţionate la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile publice prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Bunul imobil-teren identificat în anexa nr. 1, poziţia 2, pentru care nu există o valoare de inventar, întrucât nu a fost evaluat până în prezent, se va evalua la valoarea de piaţă, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizaţi, atestaţi conform legii, ale căror servicii vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile legale.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 958.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor pentru care se modifică valoarea de inventar
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Codul de clasificare şi numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Adresa imobilului Denumirea Persoana juridică la care se află în administrare imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
  1. - cod. 8.29.06 - Nr. M.F.P. 153.674 Oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judeţul Harghita Sediul Centrului Teritorial pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Cristuru Secuiesc Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Harghita Suprafaţa construită a sediului = 228,75 mý; P; Suprafaţa terenului = = 13.369 mý; Suprafaţa construită a anexelor =1.953 mý 541.684
  2. - cod. 8.29.06 - Nr. M.F.P. 144.473 Oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judeţul Harghita Centrul Local Cristuru Secuiesc Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Suprafaţa terenului = = 375 mý; Suprafaţa construită a anexelor = 350 mý 33,61
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor construcţii aflate în administrareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţişi Intervenţie pentru Agricultură - CentrulJudeţean Harghita, care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi demolării
  *Font 9*
   
  Adresa construcţiei care se transmite Codul de clasificare şi numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Persoana juridică la care se află în administrare construcţia Caracteristicile tehnice ale construcţiei
  Oraşul Cristuru Secuiesc, str. Budai Nagy Antal nr. 1, judeţul Harghita - cod.8.29.06 - Nr. M.F.P. 144.473 (parţial) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita Suprafaţa construită a anexelor - 350 mý Valoarea de inventar - 33,61 lei
  -------