HOTĂRÂRE nr. 952 din 8 septembrie 2010privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 37.878 şi nr. 101.298 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 952.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  37.878 8.29.10 42-07 Municipiul Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt 1974 14.541.369,86 imobil
  101.298 8.29.10 45-284 Municipiul Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt 1974 1.667.429,42 imobil
  --------