HOTĂRÂRE nr. 950 din 8 septembrie 2010privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 115082 şi 152341 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 950.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor -Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, a cărorvaloare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării
    *Font 8*
    ┌───────────┬─────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┐│ Nr. de │ │ Valoarea de│ Situaţia juridică │ ││ inventar │ │ inventar ├───────────────────────┬────────────────┤ ││ M.F.P. şi │ Denumirea şi adresa │ actualizată│Baza legală a majorării│În administrare/│ Tipul ││ codul de │ │ (lei) │ valorii de inventar │ concesiune │bunului││clasificare│ │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────┤│ 115082 │Teren, municipiul Craiova, │ 373.176,89│ n.c. 33/30.12.2009 │ Administrare │Imobil ││ │Str. Unirii nr. 19 │ │ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────────┼───────┤│ 152341 │Teren şi clădire, municipiul │8.628.804,05│ n.c. 33/30.12.2009 │ Administrare │Imobil ││ │Craiova, str. Amaradia │ │ │ │ ││ │nr. 93-95 │ │ │ │ │└───────────┴─────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────────┴───────┘--------