HOTĂRÂRE nr. 953 din 8 septembrie 2010privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, a unor terenuri situate în comunele Săbăreni, Herăşti, Bucşani şi Cosoba, judeţul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale, în vederea construirii unor sedii de poliţie.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 8 septembrie 2010.Nr. 953.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenurilor aflate în domeniul public al statului care se dauîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu
  *Font 8*
  Locul unde este situat terenul Actul prin care s-a făcut trecerea terenului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite terenul Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  Comuna Săbăreni, satul Săbăreni, judeţul Giurgiu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săbăreni nr. 9/2008 Din administrarea Consiliului Local al Comunei Săbăreni, judeţul Giurgiu Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu Suprafaţa terenului = 1.000,00 mý C.F. nr. 2.949/N nr. cadastral 5740 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.
  Comuna Herăşti, satul Hereşti, judeţul Giurgiu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hereşti nr. 10/2008 Din administrarea Consiliului Local al Comunei Hereşti, judeţul Giurgiu Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu Suprafaţa terenului = 1.000,00 mý C.F. nr. 334/N nr. cadastral 1.116 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.
  Comuna Bucşani, satul Bucşani, judeţul Giurgiu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucşani nr. 14/2007 Din administrarea Consiliului Local al Comunei Bucşani, judeţul Giurgiu Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu Suprafaţa terenului = 1.000,00 mý C.F. nr. 464/N nr. cadastral 788 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.
  Comuna Cosoba, satul Cosoba, judeţul Giurgiu Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cosoba nr. 8/2008 Din administrarea Consiliului Local al Comunei Cosoba, judeţul Giurgiu Statul român, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu Suprafaţa terenului = 451,00 mý C.F. nr. 517/N nr. cadastral 5552 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar pentru acest teren.
  -------------