HOTĂRÂRE nr. 934 din 1 septembrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Codlea, situate în municipiul Codlea, Str. Gării nr. 12, judeţul Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Codlea îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 934.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiJustiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Codlea, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
    Nr. MF Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
    Parţial din imobilul nr. MF 154046 - sere, centrală termică Judeţul Braşov, municipiul Codlea, Str. Gării nr. 12 Penitenciarul Codlea Suprafaţa construită - 650,00 mp Valoare-19.175 lei
    ----