ORDIN nr. 2.498 din 26 august 2010pentru modificarea şi completarea Normelor de acreditare a experţilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.009/2001
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 13 septembrie 2010    În temeiul prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de acreditare a experţilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.009/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Cursuri şi/sau stagii de specializare:- cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional/Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau a unor instituţii similare din alte state membre - 3 puncte pentru fiecare atestat- stagii de specializare în străinătate - 5-20 puncte pentru fiecare atestat, în funcţie de durata şi complexitatea stagiului"2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, copii de pe alte acte doveditoare ale experienţei profesionale;".3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) Cererea privind acreditarea se analizează în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. (5) Prelungirea termenului prevăzut la alin. (3), precum şi durata acestei prelungiri se motivează corespunzător şi se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (6) În cazul în care cererea urmează să fie respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii."4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Înscrierea în Registrul experţilor a persoanelor atestate ca experţi în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene se poate face ca urmare a solicitării, însoţită de copii ale documentelor de atestare, emise de autorităţile/instituţiile competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materie în statul respectiv. (2) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea înscrierii în Registrul experţilor, direcţia de specialitate contactează autorităţile competente din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI)."5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Respingerea candidaturii se motivează corespunzător de către Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor."6. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 6 şi 7, cu următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Acreditarea poate fi retrasă pentru următoarele motive: a) condamnarea penală a expertului pentru infracţiuni în legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) comiterea repetată de erori profesionale în exercitarea atribuţiilor de expert; c) în cazul dovedirii falsului în declaraţii în legătură cu îndeplinirea criteriilor de atestare. (2) Acreditarea poate fi suspendată, pentru o perioadă de un an, pentru următoarele motive: a) săvârşirea de fapte care constituie contravenţii în legătură cu patrimoniul cultural naţional; b) situarea în conflict de interese în exercitarea atribuţiilor de expert. (3) Retragerea sau suspendarea acreditării se menţionează în Registrul experţilor.Art. 7. - Prevederile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorBucureşti, 26 august 2010.Nr. 2.498.----