HOTĂRÂRE nr. 887 din 25 august 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IValoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului având nr. M.F.P. 35517, 35522 şi 144475 din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, situate în localităţile Zalău şi Chişineu-Criş, intrate în domeniul public al statului şi date în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.  +  Articolul IIIServiciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 887.  +  Anexa 1
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4267230 Serviciul de Teleco- municaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonato- rului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului
  *Font 7*
                         Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  ┌──────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────┐│ Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul ││ M.F. │ de │ │ │ │ Valoarea │ │juridică│bunu- ││ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬───────────┤Anul │ de ├───────────┬────────┼────────┤ lui ││ │ficare │ │Descriere │ Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │În │Concesi-│ ││ │ │ │tehnică │nătăţi │ │dirii/│ (în lei) │ legală │adminis-│une/ │ ││ │ │ │(pe scurt)│ (după │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ ││ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ ││ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ ││ │ │ │ │scurt) │ │sinţă │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35517│ 8.15.02│Reţele │Cabluri de│ │Ţara: │ 1998 │44.985.653│- H.G.R. │În ad- │ │Imobil││ │ │telefo- │cupru şi │ │România │ │ │nr. 808 din│minis- │ │ ││ │ │nice de │fibră │ │ │ │ │2.12.1997 │trare │ │ ││ │ │transport│optică în │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ ││ │ │şi dis- │canali- │ │ │ │ │439 din │ │ │ ││ │ │tribuţie │zaţie │ │ │ │ │8.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │35.873 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2008 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │35.272 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2009 │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤│ 35522│ 8.29.19│Imobil 3 │Construc- │ │Ţara: │ 1980 │ 1.993.331│- Decret │În ad- │ │Imobil││ │ │ │ţie din │ │România │ │ │preziden- │minis- │ │ ││ │ │ │beton, │ │Judeţul: │ │ │ţial nr. │trare │ │ ││ │ │ │cărămidă, │ │Ilfov │ │ │216 din │ │ │ ││ │ │ │terasă │ │ │ │ │13.07.1979 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │439 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │8.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │136.470 din│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │20.10.2009 │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤│144475│ 8.29.11│Imobil 38│Construc- │ │Ţara: │ 2002 │36.675.149│- H.G. nr. │În ad- │ │Imobil││ │ │ │ţie din │ │România │ │ │114 din │minis- │ │ ││ │ │ │beton şi │ │Judeţul: │ │ │7.02.2002 │trare │ │ ││ │ │ │cărămidă │ │Braşov │ │ │- H.G. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │Comuna: │ │ │943 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │Cristian │ │ │14.08.2003 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- H.G. nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │439 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │08.04.2009 │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │136.730, din │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │26.09.2008 │ │ │ │└──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 2
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 4267230 Serviciul de Teleco- municaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonato- rului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului
  *Font 7*
                         Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  ┌──────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────┬──────┐│ Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Situaţia│Tipul ││ M.F. │ de │ │ │ │ Valoarea │ │juridică│bunu- ││ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬───────────┤Anul │ de ├───────────┬────────┼────────┤ lui ││ │ficare │ │Descriere │ Veci- │ Adresa │dobân-│ inventar │ Baza │În │Concesi-│ ││ │ │ │tehnică │nătăţi │ │dirii/│ (în lei) │ legală │adminis-│une/ │ ││ │ │ │(pe scurt)│ (după │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ ││ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ ││ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ ││ │ │ │ │scurt) │ │sinţă │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤│ │ 8.29.11│Teren 33 │150 mý │ │Ţara: │ 2009 │ 82.790 │- Decizia │În ad- │ │Imobil││ │ │ │ │ │România │ │ │Inspectora-│minis- │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │tului Teri-│trare │ │ ││ │ │ │ │ │Sălaj │ │ │torial │ │ │ ││ │ │ │ │ │Localita- │ │ │Silvic şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │tea: Zalău │ │ │de Vânătoare │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Oradea nr. │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │104 din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │17.02.2009 │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼──────┤│ │ 8.29.11│Teren 34 │54 mý │ │Ţara: │ 2010 │ 3.633 │- Hotărârea│În ad- │ │Imobil││ │ │ │ │ │România │ │ │Consiliului│ │ │ ││ │ │ │ │ │Judeţul: │ │ │Local │ │ │ ││ │ │ │ │ │Arad │ │ │Chişineu- │ │ │ ││ │ │ │ │ │Localita- │ │ │Criş nr. 13│ │ │ ││ │ │ │ │ │tea: │ │ │din 18.02. │ │ │ ││ │ │ │ │ │Chişineu- │ │ │2009 modi- │ │ │ ││ │ │ │ │ │Criş │ │ │ficată de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │- Hotărârea│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Consiliului│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Local │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Chişineu- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Criş nr. 59│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │16.06.2010 │ │ │ │└──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴──────┘--------