ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 10 septembrie 2010    Ştiind că în România învăţământul constituie prioritate naţională şi că actualul context economic nu permite susţinerea financiară a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Academiei de Ştiinţe Medicale de la bugetul de stat, fără afectarea interesului superior al elevului şi studentului,cunoscând legile de înfiinţare a academiilor menţionate, care prevăd posibilitatea suportării cheltuielilor din venituri proprii,soluţia propusă prin prezentul act normativ este în deplină concordanţă cu Memorandumul Guvernului cu tema "Adoptarea Planului de sporire a eficienţei şi eficacităţii cheltuielilor publice destinate cercetării-dezvoltării", înregistrat cu nr. 20/8590/DNA din 4 mai 2010.Măsurile propuse prin acest act normativ trebuie luate cât mai urgent, înainte de începerea anului şcolar 2010-2011, pentru ca alocarea fondurilor provenite de la bugetul de stat şi prevăzute pentru finanţarea academiilor menţionate să se afecteze altor activităţi educaţionale a căror singură modalitate de finanţare este de la bugetul de stat.De asemenea este necesar ca România să îşi respecte angajamentele privind unele măsuri din domeniul financiar luate faţă de organismele externe (Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială).În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 230/2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform prezentei legi şi statutului propriu se asigură din venituri proprii. Indemnizaţiile prevăzute la art. 15 se acordă în limita fondurilor disponibile."3. Articolul 30 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.2. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă în limita fondurilor disponibile."3. La articolul 19, alineatul (2^1) va avea următorul cuprins:"(2^1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile din subordine se aprobă de preşedintele AOSR, la propunerea secretarului ştiinţific."4. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se asigură din venituri proprii."6. La articolul 20, alineatele (2^3) şi (2^4) se abrogă.7. La articolul 20, alineatul (2^5) va avea următorul cuprins:"(2^5) Plata indemnizaţiilor şi drepturilor salariale se face în limita fondurilor disponibile."8. Articolul 21 se abrogă.9. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale beneficiază de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie, în limita fondurilor disponibile."2. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Ştiinţe Medicale se face în conformitate cu dispoziţiile aplicabile personalului bugetar, în limita fondurilor disponibile."3. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Finanţarea Academiei de Ştiinţe Medicale se asigură din venituri proprii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanBucureşti, 1 septembrie 2010.Nr. 79.-------