HOTĂRÂRE nr. 907 din 25 august 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I.Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) substanţă periculoasă - orice substanţă care îndeplineşte criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006:1. clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 şi 2.7, 2.8 tipurile A şi B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 şi 2, 2.14 categoriile 1 şi 2, 2.15 tipurile A-F;2. clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 - efecte adverse asupra funcţiei sexuale şi a fertilităţii sau asupra dezvoltării, 3.8 - alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 şi 3.10;3. clasa de pericol 4.1;4. clasa de pericol 5.1;".2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Materialele şi componentele prevăzute la alin. (2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislaţiei în vigoare."3. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Se aprobă finanţare din Fondul pentru mediu pentru proiecte de mediu, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectivelor de reutilizare/reciclare/valorificare a vehiculelor scoase din uz potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2)."4. La articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 14, precum şi a cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 1, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; f) transmiterea oricăror informaţii sau date, prezentate în anexa nr. 2, care nu corespund cu realitatea, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei; g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (21), cu amendă de la 14.000 lei la 17.000 lei."5. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului şi Pădurilor".  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 907.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)LISTAmaterialelor şi componentelor exceptate de laaplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
  *Font 8*
  Nr. crt Materiale şi componente Obiectul şi data de expirare a exceptării Se etichetează sau se identifică în conformitate cu art. 4 alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004
  Plumbul ca element de aliere
  1. Oţel pentru prelucrări mecanice şi oţel galvanizat cu conţinut de plumb de până la 0,35% în greutate
  2. a) Aluminiu pentru prelucrări mecanice cu conţinut de plumb de până la 2% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2005
  b) Aluminiu cu conţinut de plumb de până la 1,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  c) Aluminiu cu conţinut de plumb de până la 0,4% în greutate
  3. Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de până la 4% în greutate
  4. a) Bucşe şi carcase de lagăre Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  b) Bucşe şi carcase de lagăre în motoare, transmisii şi compresoare de aer condiţionat 1 iulie 2011 şi ulterior acestei date ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2011
  Plumb şi compuşi ai plumbului în componente
  5. Baterii X
  6. Amortizoare de vibraţii X
  7. a) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în şasiuri şi ansambluri motoare Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2005
  b) Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru elastomeri în furtunuri de frână, furtunuri pentru combustibil, furtunuri pentru ventilarea aerului, piese din elastomeri/metal în şasiuri şi ansambluri motoare cu conţinut de plumb de până la 0,5% în greutate Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2006
  c) Lianţi pentru elastomeri în aplicaţii ale sistemului de propulsie cu conţinut de plumb de până la 0,5% Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2009
  8. a) Plumbul din aliajele de sudură pentru ataşarea componentelor electrice şi electronice la plăcile electronice cu circuite imprimate şi plumbul din finisajele de la bornele componentelor, altele decât condensatorii electrolitici cu aluminiu, pe contacţii componentelor şi pe plăcile electronice cu circuite imprimate Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2016 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X*1)
  b) Plumbul din aliaje de sudură pentru aplicaţii electrice, cu excepţia sudurii pe plăcile electronice cu circuite imprimate şi pe sticlă Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2011 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X*1)
  c) Plumbul din finisajele de pe bornele condensatorilor electrolitici cu aluminiu Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2013 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X*1)
  d) Plumbul utilizat la sudura pe sticlă în senzori de flux de masă de aer Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2015 şi piese de schimb pentru aceste vehicule X*1)
  e) Plumbul din aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb care conţin 85% în greutate sau mai mult plumb) *2) X*1)
  f) Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini flexibili *2) X*1)
  g) Plumbul din aliaje de lipit pentru realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător şi substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip Flip Chip *2) X*1)
  h) Plumbul din sudurile de fixare a radiatorului de căldură la ventilatorul de căldură în ansamblurile de semiconductori cu un cip de dimensiune de cel puţin 1 cmý a zonei de proiecţie şi o densitate a curentului nominal de cel puţin 1 A/mmý în zona cipului de siliciu *2) X*1)
  i) Plumbul din aliaje de lipire pentru aplicaţii electrice pe sticlă, cu excepţia lipiturilor pe sticlă stratificată Vehicule omologate înainte de 1 ianuarie 2013 şi piese de schimb pentru aceste vehicule*3) X*1)
  j) Plumbul din aliajele de lipire pe sticlă stratificată *2) X*1)
  9. Scaune de supapă Ca piese de schimb pentru tipurile de motoare dezvoltate înainte de 1 iulie 2003
  10. Componentele electrice care conţin plumb, inserate într-o matrice din sticlă sau ceramică, cu excepţia sticlei pentru baloanele becurilor şi a izolatorilor ceramici ai bujiilor X*4) (pentru alte componente decât cele piezoelec- trice în motoare)
  11. Iniţiatori pirotehnici Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2006 şi piese de schimb pentru aceste vehicule
  Crom hexavalent
  12. a) Acoperiri anticorozive Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2007
  b) Acoperiri anticorozive ale şuruburilor şi piuliţelor de asamblare pentru şasiuri Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2008
  13. Răcitoare cu absorbţie în rulote auto
  Mercur
  14. a) Lămpi cu descărcare pentru faruri Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 şi piese de schimb pentru aceste vehicule
  b) Tuburi fluorescente utilizate la afişajele panou instrumente Vehicule omologate înainte de 1 iulie 2012 şi piese de schimb pentru aceste vehicule
  Cadmiu
  15. Baterii pentru vehiculele electrice Ca piese de schimb pentru vehicule introduse pe piaţă înainte de 31 decembrie 2008
  ----------*1) Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 10, se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.*2) Această exceptare se va reexamina în 2014.*3) Această exceptare se va reexamina înainte de 1 ianuarie 2012.*4) Se dezmembrează în cazul în care, în corelaţie cu nr. crt. 8 lit. a)-j), se depăşeşte pragul mediu de 60 de grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei clauze, dispozitivele electronice care nu sunt instalate de fabricant pe linia de producţie nu se iau în considerare.Observaţii:Se tolerează într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maximă de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maximă de 0,01% în greutate.Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care existau pe piaţă la data expirării unei exceptări, întrucât acest aspect nu intră sub incidenţa art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Piesele de schimb introduse pe piaţă după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele introduse pe piaţă înainte de 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare*).---------- Notă *) Această clauză nu se aplică maselor pentru echilibrarea roţilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frână.-------