HOTĂRÂRE nr. 911 din 25 august 2010privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 8 septembrie 2010    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţiile M.F. nr. 62597, 120861, 145347 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Dezvoltării Regionale şi Turismului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa proprie şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 911.  +  Anexa
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 2. Ordonator secundar de credite 3. Ordonator terţiar de credite 4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonato- rului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public al statului 13646233 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
    *Font 7*
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │├──────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────┬──────────────────┬────────┬──────┤│ Nr. │ Cod │ │ Date de identificare │ │ │Situaţia juridică │Situaţia│Tipul ││ M.F. │ de │ │ │ │Valoarea │ │juridică│bunu- ││ │clasi- │Denumire ├──────────┬───────┬───────────┤Anul │ de ├─────────┬────────┼────────┤ lui ││ │ficare │ │Descriere │ Veci- │ Adresa │dobân-│inventar │ Baza │În │Concesi-│ ││ │ │ │tehnică │nătăţi │ │dirii/│(în lei) │legală │adminis-│une/ │ ││ │ │ │(pe scurt)│ (după │ │dării │ │ │trare/ │închi- │ ││ │ │ │ │ caz, │ │ în │ │ │conce- │riat/ │ ││ │ │ │ │ (pe │ │folo- │ │ │siune │dat cu │ ││ │ │ │ │scurt) │ │sinţă │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤│ 62597│8.29.04.│Clădire │Spaţiu │Minis- │Ţara: │ 2003 │9.417.550│H.G. nr. │În │ │Imobil││ │ │sediu │ocupat: │terul │România │ │ │734/2003 │adminis-│ │ ││ │ │ │două etaje│Mediu- │Municipiul │ │ │ │trare │ │ ││ │ │ │cu supra- │lui şi │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │fată │Pădu- │sectorul 4,│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │1.361,6 mý│rilor │Bd. Liber- │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │tăţii nr.12│ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤│120861│8.29.04.│Clădire │Tronson 1 │Minis- │Ţara: │ 2001 │5.543.940│H.G. nr. │În │ │Imobil││ │ │ │(P+M+E 1, │terul │România │ │ │119/1993 │adminis-│ │ ││ │ │ │2, 3) │Finan- │Municipiul │ │ │H.G. nr. │trare │ │ ││ │ │ │Clădire │ţelor │Bucureşti, │ │ │337/1996 │ │ │ ││ │ │ │din beton │Publice│sectorul 5,│ │ │H.G. nr. │ │ │ ││ │ │ │armat │ │Str. Apo- │ │ │520/2001 │ │ │ ││ │ │ │S.totală =│ │lodor nr.17│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │2.406 mý │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┤│145347│8.29.04.│Hală │Schele │ │Ţara: │ 2003 │ 22.050│H.G. nr. │În │ │Imobil││ │ │ │metalice; │ │România │ │ │863/2003 │adminis-│ │ ││ │ │ │părţi con-│ │Judeţul │ │ │ │trare │ │ ││ │ │ │strucţii; │ │Timiş, MRJ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │subansam- │ │Timişoara │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ble mate- │ │Str. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │riale │ │Proclamaţia│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │de la │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Timişoara │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 5 │ │ │ │ │ │ │└──────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┘--------