ORDIN nr. 2.039 din 28 iulie 2010pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 168 din 28 iulie 2010
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 2.039 din 28 iulie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010    Având în vedere prevederile art. 156^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 7 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziţia intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.(1^2) Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz: a) formularul «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi», prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor «Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi» şi «Certificat», precum şi a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; sau b) formularul «Certificat», prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu------