HOTĂRÂRE nr. 883 din 18 august 2010privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş în domeniul public al municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 1 septembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 80 alin. (15) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea codului de clasificaţie pentru imobilul cu numărul de identificare MF 104.111, din "8.29.09" în "8.29.06", identificat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş în domeniul public al municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş a unor imobile, construcţii şi terenuri, identificate în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Personalul şi posturile aferente din cadrul Clubului Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş se preiau de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu 6 posturi.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş are obligaţia de a menţine destinaţia actuală pentru activitatea de sport a imobilelor menţionate la art. 2 alin. (1) şi de a asigura Clubului Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş atât condiţiile necesare desfăşurării activităţii de performanţă la nivel de club, cât şi cofinanţarea activităţii, în condiţiile legii. (2) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice.  +  Articolul 5 (1) Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş în conformitate cu destinaţia acestora. (2) Dacă se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, îşi rezervă dreptul de a promova o hotărâre a Guvernului, prin care imobilele transmise conform anexelor nr. 1 şi 2 să revină în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 6 (1) Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureş va prelua în mod corespunzător imobilele prevăzute la art. 2 alin. (1) la valoarea de inventar de la data transmiterii, precum şi toate drepturile şi obligaţiile privind personalul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi la art. 3, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, se transmite Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş situaţia juridică a imobilelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 7La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 883.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - AutoritateaNaţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv"Mureşul" Târgu Mureş în domeniul public al municipiuluiTârgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Târgu Mureş
  *FONT 7*
   
  Nr. de înregistra- re la Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a imobilului
  104.111 8.29.06 Imobil 2843 Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, Str. Plutelor nr. 1 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş - Suprafaţa construită = 827 mý - Suprafaţa desfăşurată = 1.265 mý - Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 27.900 mý
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - AutoritateaNaţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv"Mureşul" Târgu Mureş în domeniul public al municipiuluiTârgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Târgu Mureş, respectiv Parcul Sportiv Municipal
  *FONT 7*
   
  Nr. crt Nr. de înregistra- re la Ministerul Finanţelor Publice Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a imobilului
  1. 37.008 8.29.06 Stadionul municipal Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş Teren de fotbal cu tribune de 12.000 de locuri, pistă de atletism şi anexe
  2. 37.009 8.29.06 Terenuri pentru tenis de câmp Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş 5 terenuri cu zgură, cu tribună de 200 de locuri şi anexe
  3. 37.014 8.29.06 Bac de iarnă Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş Simulator pentru canotaj suprafaţă 15 x 5 m
  4. 37.015 8.29.06 Centrală termică Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local Târgu Mureş 2 cazane şi instalaţia aferentă
  5. 100.922 8.29.06 Sală de sport Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Parcul Sportiv Municipal, nr. 4 Statul român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş Sală de 38/7 m, suprafaţă acoperită cu coritan, sală de forţă şi anexe
  -----