ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 30 august 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 31 august 2010    Având în vedere dispoziţiile art. 123 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Tratatul) referitoare la interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la resurse financiare şi ale art. 8 din cel de-al doilea Memorandum suplimentar privind balanţa de plăţi la care autorităţile române s-au angajat,ţinând cont de prevederile art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, care statuează principiul supremaţiei legislaţiei europene faţă de legislaţia internă a unui stat membru,în scopul alinierii legislaţiei interne la reglementările comunitare, ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar avea drept consecinţă posibilitatea deschiderii procedurii de infringement împotriva României, conform art. 258 din Tratat, ceea ce ar putea determina, în lumina prevederilor Tratatului de la Lisabona, pronunţarea de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a unei hotărâri prin care poate amenda, eventual obliga statul membru la plata unor daune cominatorii pentru nerespectarea prevederilor Tratatului, ceea ce ar greva bugetul statului cu sume suplimentare,în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Băncii Naţionale a României se majorează, prin derogare de la prevederile art. 39 şi 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, rezervele statutare ale acesteia."  +  Articolul IICu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale ale personalului din cadrul Băncii Naţionale a României care, până la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu au fost virate către bugetul statului se majorează, prin derogare de la prevederile art. 39 şi 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, rezervele statutare ale acesteia.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 30 august 2010.Nr. 78.-------