ORDONANŢĂ nr. 24 din 25 august 2010privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 143 din 3 iunie 2008, denumit în continuare Regulament. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., este principala autoritate publică responsabilă cu implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor conform acestuia. (3) Alte autorităţi publice implicate în implementarea Regulamentului sunt: a) Autoritatea Naţională a Vămilor, denumită în continuare A.N.V., din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă, denumit în continuare D.L.A.F.; d) Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare A.P.D.R.P.; e) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A. (4) În vederea aplicării prevederilor Regulamentului, între M.A.D.R. şi autorităţile publice prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se încheie protocoale de colaborare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă procedura de lucru privind implementarea prevederilor Regulamentului între M.A.D.R., A.P.I.A. şi A.P.D.R.P.  +  Articolul 2 (1) Obiectivul general al controalelor efectuate în temeiul Regulamentului este de a verifica realitatea şi regularitatea operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA. (2) Controalele se realizează asupra operaţiunilor care fac parte, direct sau indirect, din sistemul de finanţare prin FEGA.  +  Articolul 3M.A.D.R., prin structura de control ex-post, denumită în continuare SCEP, are ca atribuţii principale implementarea Regulamentului, supravegherea, coordonarea şi efectuarea controalelor efectuate conform acestuia.  +  Articolul 4În vederea implementării prevederilor Regulamentului, A.N.V. are următoarele atribuţii: a) execută controale ex-post pentru restituţiile la export; b) transmite informaţii, documente şi rapoartele de control către M.A.D.R. la termenele stabilite conform protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).  +  Articolul 5 (1) A.N.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, furnizează, la solicitarea M.A.D.R., informaţii cu privire la situaţia financiară a întreprinderilor controlate, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4). (2) M.A.D.R., care primeşte informaţii fiscale, este obligat să păstreze secretul asupra informaţiilor primite conform art. 11 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.  +  Articolul 6D.L.A.F., în vederea implementării prevederilor Regulamentului, are următoarele atribuţii: a) comunică, la solicitarea M.A.D.R., dacă întreprinderea care face obiectul controlului ex-post a făcut obiectul unui control D.L.A.F. cu privire la nereguli/fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4); b) asigură şi facilitează cooperarea dintre M.A.D.R. şi Oficiul European de Luptă Antifraudă.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile A.P.I.A. constau în fundamentarea şi emiterea deciziilor de recuperare financiară, pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu prezenta ordonanţă, precum şi notificarea rezultatului final SCEP şi Comisiei Europene, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prevăzut la art. 1 alin. (5). (2) Recuperarea financiară a sumelor utilizate necorespunzător, ca urmare a controalelor efectuate conform Regulamentului, se realizează conform Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Structurile din cadrul M.A.D.R. şi A.N.V. care îndeplinesc atribuţii de efectuare a controlului ex-post, denumite în continuare organe de control, efectuează controlul prin: a) personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ex-post din cadrul M.A.D.R. pentru măsurile ce intră sub incidenţa Regulamentului, cu excepţia restituţiilor la export; b) personalul cu atribuţii de efectuare a controlului ulterior, specializat în controlul ex-post, din cadrul A.N.V., pentru restituţiile la export.  +  Articolul 9 (1) Începerea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control, ţinut de întreprindere potrivit legii. (2) Personalul din cadrul organelor de control realizează controlul pe baza actului administrativ care dispune efectuarea controlului şi a legitimaţiei de serviciu emise de conducătorul autorităţii publice din care face parte acesta.  +  Articolul 10 (1) Pe perioada desfăşurării controlului, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul din cadrul organelor de control este în drept: a) să aibă acces în locurile de depozitare a produselor, în spaţiile de producţie şi în alte încăperi ale întreprinderii; b) să solicite clarificări şi să verifice procesele de producţie; c) să reţină documentele comerciale ce au legătură cu operaţiunile finanţate din F.E.G.A. aparţinând întreprinderii care face obiectul procedurii de control. (2) Documentele comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi reţinute în vederea studierii la sediul organului de control pe o perioadă de cel mult 30 de zile, fără ca astfel să se depăşească data finalizării controlului. (3) Înainte de reţinerea documentelor comerciale, reprezentantul legal al întreprinderii controlate are dreptul să realizeze copii de pe acestea pe cheltuială proprie. (4) În cazul în care reţinerea documentelor comerciale în original aduce atingere bunei funcţionări a întreprinderii controlate sau la cererea justificată a reprezentantului acesteia, personalul din cadrul organelor de control va reţine în locul documentelor comerciale originale copii ale acestora, certificate pentru conformitatea cu originalul. (5) Reţinerea şi restituirea documentelor comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) se vor face în baza procesului-verbal de predare-primire de înscrisuri, întocmit de personalul din cadrul organelor de control în două exemplare, semnate de acesta şi de reprezentantul întreprinderii, unul dintre exemplare fiind înmânat acestuia din urmă.  +  Articolul 11Obligaţiile întreprinderilor: a) de a păstra documentele comerciale timp de 5 ani de la întocmirea acestora; b) de a evidenţia într-un registru transferul documentelor comerciale către terţi; c) de a păstra copii de pe toate documentele comerciale transmise în străinătate; d) de a permite verificarea proceselor de producţie şi de a furniza informaţii solicitate de personalul din cadrul organului de control; e) de a permite accesul personalului din cadrul organului de control în locurile de depozitare a produselor, spaţiile de producţie, precum şi în alte încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului, în conformitate cu prevederile Regulamentului; f) de a pune la dispoziţia personalului din cadrul organului de control documentele comerciale; g) de a permite personalului din cadrul organului de control realizarea de copii conform dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Regulament; h) de a preda documentele comerciale la solicitarea personalului din cadrul organului de control; i) de a permite fotografierea documentelor comerciale şi a locurilor de depozitare a produselor, spaţiilor de producţie şi a altor încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. a)-c) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 lit. d)-i) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei. (3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) şi (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.  +  Articolul 13Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 se fac de către personalul din cadrul organelor de control.  +  Articolul 14Contravenţiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezenta ordonanţă, personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, A.N.V., A.N.A.F. şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate, în baza unui protocol de colaborare, şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare realizării controlului, în condiţiile legii.  +  Articolul 16Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentei ordonanţe au înţelesul definit în cuprinsul art. 1 din Regulament.  +  Articolul 17În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice se adoptă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 18Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 13 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 19La articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) fundamentează şi emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în cadrul controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi notifică rezultatul final Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei Europene."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuPreşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Sorin BlejnarŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 25 august 2010.Nr. 24.------------