HOTĂRÂRE nr. 853 din 11 august 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, incluzând conducerea acestuia, este de 58. Numărul de posturi necesare pentru fiecare direcţie şi compartiment din structura organizatorică a Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se stabileşte prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Măsurile de restructurare şi reorganizare referitoare la concedierea unui număr de salariaţi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se declanşează în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Încetarea raporturilor de muncă ale salariaţilor, ca urmare a reorganizării şi restructurării, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care aceştia fac parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, la litera A punctul I, poziţia nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie 58 de posturi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------p. Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Constantin Claudiu Stafie,secretar de statMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Mihai Constantin Şeitanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 853.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 869/2001)*Font 9*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                     a Oficiului Participaţiilor Statului şi                           Privatizării în Industrie                                        Numărul maxim de posturi = 58, inclusiv conducerea                            ┌──────────────────────┐                            │ ŞEF OFICIU │                            └──────────┬───────────┘                                       │                                       │         ┌──────────────────────┐ │         │ CONSILIER ├──────┤         └──────────────────────┘ │                                       │         ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐         │ADJUNCT ŞEF OFICIU ├──────┼───────┤ ADJUNCT ŞEF OFICIU │         └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                       │        ┌───────────────┬───────────┬──┴──────────────┬────────────┬─────────────┐        ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓┌───────────────┐┌─────────────┐┌─────────────┐┌─────────────┐┌──────────┐┌───────────────┐│Direcţia ││Direcţia ││Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia ││Direcţia ││relaţii ││administrare ││privatizare ││ economică ││juridic, ││postprivatizare││instituţionale ││participaţii,││şi atragere ││ ││contencios││ ││şi politici ││mandate ││de investiţii││ ││ ││ ││comunitare ││ ││ ││ ││ ││ │└───────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└─────────────┘└──────────┘└───────────────┘-------