HOTĂRÂRE nr. 866 din 18 august 2010privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Instituţia Prefectului Judeţului Alba, în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Curtea de Apel Alba Iulia.  +  Articolul 2Instituţia Prefectului Judeţului Alba şi Consiliul Judeţean Alba îşi vor desfăşura activitatea în imobilele prevăzute la art. 1, ocupând suprafeţele prevăzute în anexa nr. 2, care vor rămâne în folosinţa exclusivă a acestora.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 866.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmitdin administrarea Ministerului Administraţiei şiInternelor în administrarea Ministerului Justiţiei
  *Font 8*
   
  ┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┐ │ Denumirea şi locul │Persoana juridică│ Persoana juridică │ Caracteristicile │Numărul de inventar│ │ unde este situat │ de la care │la care se transmite│ imobilului │ şi codul de │ │ imobilul │ se transmite │ imobilul │ │clasificare conform│ │ │ imobilul │ │ │ Hotărârii │ │ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │ │ │ │ 1.705/2006 │ ├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┤ │Palat administrativ, │Statul român şi │Statul român şi în │Subsol = 1.445 mý │105.160 │ │piaţa Ion C. Brătianu │din administrarea│administrarea │Parter = 1.500 mý │cod de │ │nr. 1, municipiul Alba│Ministerului │Ministerului │Etaj I = 1.445 mý │clasificare - │ │Iulia │Administraţiei │Justiţiei - │Etaj II = 1.445 mý │8.29.15 │ ├──────────────────────┤şi Internelor - │Curtea de Apel │Pod = 1.685 mý │ │ │ │Instituţia │Alba Iulia │Teren aferent = 1.790 mý │ │ │ │Prefectului │ ├─────────────────────────┼───────────────────┤ │ Garaj │Judeţului Alba │ │Suprafaţă = 683 mý │107.924 │ │ │ │ │ │cod de clasificare-│ │ │ │ │ │8.29.15 │ └──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────┘
   +  Anexa 2 STRUCTURAsuprafeţelor din imobilul "Palat administrativ", respectivdin imobilul "Garaj" ocupate de Instituţia PrefectuluiJudeţului Alba şi de Consiliul Judeţean AlbaI. Structura suprafeţelor din imobilul "Palat administrativ"
  Nr. crt. Specificaţie Suprafaţa ocupată
  1. Instituţia Prefectului Judeţului Alba Subsol = 724 mý Parter = 15 mý Etaj I = 1.445 mý
  2. Consiliul Judeţean Alba Subsol = 505 mý Parter = 1.400 mý
  II. Structura suprafeţelor din imobilul "Garaj"
  Nr. crt. Specificaţie Suprafaţa ocupată
  1. Instituţia Prefectului Judeţului Alba 172 mý
  2. Consiliul Judeţean Alba 229,4 mý
  -------