HOTĂRÂRE nr. 865 din 18 august 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea poziţiei M.F.P. nr. 105.022 (parţial) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, respectiv 1.046.494,51 lei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Zlatiţa, comuna Socol, judeţul Caraş-Severin, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 865.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean alPoliţiei de Frontieră Caraş-Severin, care se transmit dindomeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării acestora ┌─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ │Persoana juridică │ Caracteristicile │Număr de înregistrare│ │ Adresa imobilului │care administrează│ bunurilor │ atribuit de M.F.P. │ │ │ imobilul │care trec în domeniul │ │ │ │ │ privat al statului │ │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤ │Localitatea Zlatiţa, │Ministerul │Pavilion "grajd" │ 105.022 │ │ comuna Socol, │Administraţiei şi │Suprafaţă construită =│ (parţial) │ │judeţul Caraş-Severin│Internelor - │213,70 mý │ │ │ │Inspectoratul │Valoare contabilă = │ │ │ │Judeţean al │34.744,55 lei │ │ │ │Poliţiei de ├──────────────────────┤ │ │ │Frontieră Caraş- │Pavilion "magazie" │ │ │ │Severin │Suprafaţă construită =│ │ │ │ │212,70 mý │ │ │ │ │Valoare contabilă = │ │ │ │ │34.744,55 lei │ │ └─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘-------