HOTĂRÂRE nr. 828 din 4 august 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale a unor suprafeţe de teren concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanţa şi Sucursala de Transport Piteşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 27 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Isaccea şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Isaccea a terenurilor în suprafaţă de 333 m², aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanţa, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpilor nr. 15 şi 16 aparţinând LEA 400 kV Vulcăneşti-Dobrudja, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Priseaca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Priseaca a terenurilor în suprafaţă de 953,17 m², aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Piteşti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpilor nr. 246 - 248 aparţinând LEA 400 kV Tânţăreni-Slatina şi a stâlpului nr. 525 aparţinând LEA 400 kV Porţile de Fier-Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Băiculeşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculeşti a terenului în suprafaţă de 16,23 m², aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Piteşti, teren rămas liber ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 95 aparţinând LEA 220 kV Arefu-Bradu, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 4Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina a terenurilor în suprafaţă de 2.239,33 m², aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Piteşti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 241 aparţinând LEA 400 kV SC Tânţăreni-Slatina, stâlpului nr. 157 aparţinând LEA 220 kV DC Craiova Nord-Slatina, stâlpilor nr. 76 - 79 aparţinând LEA 220 kV Grădişte-Slatina, stâlpilor nr. 1 - 3 aparţinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L1 AT1, stâlpului nr. 4 aparţinând LEA 220 kV Slatina - SR A2, stâlpilor nr. 1 - 3 aparţinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L2 AT2, stâlpului nr. 8 aparţinând LEA 400 kV SC Slatina-Drăgăneşti-Olt, stâlpului nr. 8 aparţinând LEA 400 kV Slatina-Bucureşti Sud şi stâlpilor nr. 519 - 524 aparţinând LEA 400 kV SC Porţile de Fier-Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 5Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Valea Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mare a terenurilor în suprafaţă de 4.433,6 m², aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Piteşti, terenuri rămase libere ca urmare a dezafectării stâlpului nr. 526 aparţinând LEA 400 kV SC Porţile de Fier - Slatina, stâlpilor nr. 4 - 7 aparţinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L1 AT1, stâlpilor nr. 4 - 8 aparţinând LEA 220 kV Slatina 220 kV - Slatina 400 kV L2 AT2, stâlpilor nr. 1 - 7 aparţinând LEA 400 kV SC Slatina-Drăgăneşti-Olt, stâlpilor nr. 1 - 7 aparţinând LEA 400 kV Slatina-Bucureşti Sud şi stâlpului nr. 249 aparţinând LEA 400 kV SC Tânţăreni-Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 6Trecerea terenurilor prevăzute la art. 1-5 din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi consiliile locale Isaccea, Priseaca, Băiculeşti, Slatina, Valea Mare vor efectua operaţiunile prevăzute în prezenta hotărâre prin actualizarea evidenţelor contabile, inclusiv actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului.  +  Articolul 8Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 828.  +  AnexăSituaţia terenurilor aflate în domeniulpublic al statului concesionate Companiei Naţionale de Transport alEnergiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursalade Transport Constanţa şi Sucursala deTransport Piteşti, şi dezafectate, pentru care s-au obţinutacordurile de preluare ale unităţilor administrativ-teritoriale
  Nr. crt. Sucursala Aprobarea consiliilor locale Nr. MFP Denumirea mijlocului fix Numărul stâlpului dezafectat Suprafaţa măsurată de teren dezafectat (m²)
  1. Hotărârea Consiliului Local Priseaca nr. 7/23.07.2008 62101/ parţial LEA 400 kV SC Tânţăreni- Slatina de la nr. 246 la nr. 248 732,00
  Hotărârea Consiliului Local Priseaca nr. 16/2008 62106/ parţial LEA 400 kV SC Porţile de Fier-Slatina nr. 525 221,17
  Piteşti Total S teren Consiliul Local Priseaca 953,17
  2. Hotărârea Consiliului Local Băiculeşti nr.14/27.03.2008 62124/ parţial LEA 220 kV SC Arefu - Bradu nr. 95 16,23
  Total S teren Consiliul Local Băiculeşti 16,23
  3. Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 21/2008 62101/ parţial LEA 400 kV SC Tânţăreni- Slatina nr. 241 SN 55,12
  62125/ parţial LEA 220 kV DC Craiova Nord -Slatina nr. 157 38,00
  62126/ parţial LEA 220 kV SC Grădişte- Slatina de la nr. 76 la nr.79 147,00
  99913/ parţial LEA 220 kV Slatina 220 kV- Slatina 400 kV L1 AT1 de la nr. 1 la nr. 3 75,00
  99915/ parţial LEA 220 kV SC Slatina- SR A 2 nr. 4 16,00
  99918/ parţial LEA 220 kV Slatina 220 kV- Slatina 400 kV L2 AT2 de la nr. 1 la nr. 3 297,00
  99857/ parţial LEA 400 kV SC Slatina- Drăgăneşti-Olt nr. 8 143,00
  99835/ parţial LEA 400 kV SC Slatina- Bucureşti Sud nr. 8 108,00
  Hotărârea Consiliului Local Slatina nr. 65/2008 62106/ parţial LEA 400 kV SC Porţile de Fier-Slatina de la nr. 519 la nr. 524 1.360,21
  Total S teren Consiliul Local Slatina 2.239,33
  4. Hotărârea Consiliului Local Valea Mare nr. 17/2008 62106/ parţial LEA 400 kV SC Porţile de Fier-Slatina nr. 526 211,60
  Hotărârea Consiliului Local Valea Mare nr. 33/2007 99913/ parţial LEA 220 kV Slatina 220 kV- Slatina 400 kV L1AT1 de la nr. 4 la nr. 7 723,00
  99918/ parţial LEA 220 kV Slatina 220 kV- Slatina 400 kV L2 AT2 de la nr. 4 la nr. 8 729,00
  99857/ parţial LEA 400 kV SC Slatina- Drăgăneşti-Olt de la nr. 1 la nr. 7 1.326,00
  99835/ parţial LEA 400 kV Slatina- Bucureşti Sud de la nr. 1 la nr. 7 1.246,00
  62101/ parţial LEA 400 kV SC Tânţăreni- Slatina nr. 249 198,00
  Total S teren Consiliul Local Valea Mare 4.433,60
  5. Constanţa Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 23/2008 62221/ parţial LEA 400 kV Vulcăneşti- Dobrudja nr. 15 şi 16 333,00
  Total S teren Consiliul Local Isaccea 333,00
  --------