HOTĂRÂRE nr. 867 din 18 august 2010privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. (2) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.  +  Articolul 2 (1) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Judeţean Dâmboviţa va asigura şi va amenaja în incinta părţilor din imobil transmise potrivit art. 1 sediul Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa. (2) Pentru imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) Consiliul Judeţean Dâmboviţa va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, 5 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte.  +  Articolul 3La finalizarea lucrărilor de amenajare a Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa, clădirea şi terenul pe care aceasta este amplasată vor intra de drept în domeniul public al statului potrivit pct. I.29. din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Basarab I Dâmboviţa.  +  Articolul 4Părţile din imobil transmise potrivit art. 1 vor fi utilizate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi instituţiile publice din subordinea acestuia, precum şi pentru realizarea unor obiective de interes local şi judeţean.Art. 5Predarea-preluarea părţilor din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6În cazul în care nu se respectă destinaţia prevăzută la art. 4, precum şi obligaţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa prevăzute la art. 2, părţile din imobil revin în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilul prevăzut la art. 1.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 867.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţieal Judeţului Dâmboviţa în domeniul public aljudeţului Dâmboviţa şi în administrareaConsiliului Judeţean Dâmboviţa
  *Font 8*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice
  Imobil 15-119 Bd. Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Statul român - din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa Judeţul Dâmboviţa - în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa Suprafaţă construită= = 8.513 mý Suprafaţă desfăşurată= = 9.937 mý Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 43.194 mý Nr. MFP -150.088 cod de clasificare - 8.29.10
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii din imobil care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi JudeţeanDâmboviţa în domeniul public al judeţului Dâmboviţaşi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
  *Font 8*
   
  ┌──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐ │ Denumirea şi locul │Persoana juridică│ Persoana juridică │Caracteristicile tehnice │ Numărul de │ │ unde este situat │ de la care │la care se transmite│ ale imobilului │ înregistrare │ │ imobilul │ se transmite │ imobilul │ │la Ministerul │ │ │ imobilul │ │ │ Finanţelor │ │ │ │ │ │ Publice │ ├──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ │Imobil 45-340 │Statul român - │Judeţul Dâmboviţa - │Suprafaţă construită = │Nr. MFP - │ │Bd. Carol I nr. 49, │din administrarea│în administrarea │3.864 mý │150.089 - │ │municipiul Târgovişte,│Ministerului │Consiliului │Suprafaţă desfăşurată = │(parţial) │ │judeţul Dâmboviţa │Administraţiei │Judeţean Dâmboviţa │3.864 mý │cod de │ ├──────────────────────┤şi Internelor - │ │Suprafaţa totală a │clasificare - │ │Imobil 45-341 │Inspectoratul de │ │terenului, inclusiv │8.29.10 │ │Bd. Carol I nr. 49, │Jandarmi Judeţean│ │construcţiile = ├──────────────┤ │municipiul Târgovişte,│Dâmboviţa │ │= 221.873 mý │Nr. MFP - │ │judeţul Dâmboviţa │ │ │ │150.090 │ │ │ │ │ │cod de │ │ │ │ │ │clasificare - │ │ │ │ │ │8.29.10 │ └──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘-------