HOTĂRÂRE nr. 868 din 18 august 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii situate în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 31-33, judeţul Covasna, aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 august 2010.Nr. 868.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor care trece din domeniulpublic al statului în domeniul privat al statului
    Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr inventar M.F.P.
    Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Oltului nr. 31-33, judeţul Covasna CF 27152 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihai Viteazu" al Judeţului Covasna "Depozit" 48-57-06 Suprafaţa construită= = 44 mý Suprafaţa desfăşurată= = 71 mý Valoarea contabilă= = 10.016,70 lei 34.169 - parţial -
    -------