HOTĂRÂRE nr. 850 din 11 august 2010privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Casa de Cultură a Studenţilor Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 24 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilului având numărul de inventar M.F. 37507, compus din teren şi construcţiile aferente, prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit datelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Casa de Cultură a Studenţilor Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, piaţa Lucian Blaga nr. 1-3, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se instituie obligaţia pentru Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca de a păstra destinaţia imobilului transmis prin prezenta hotărâre, pe durata existenţei clădirii.  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca va prelua în mod corespunzător imobilul prevăzut la art. 2, la valoarea de inventar de la data transmiterii, pe bază de protocol de predare-primire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conform cărţii funciare nr. 270626.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei,cercetării, tineretuluişi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 august 2010.Nr. 850.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului,aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Casa de Cultură a Studenţilor Cluj, înproprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
  *Font 8*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  37507 8.29.06 Casa de Cultură a Studenţilor Cluj Municipiul Cluj-Napoca, piaţa Lucian Blaga nr. 1-3 Statul român, Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Casa de Cultură a Studenţilor Cluj Proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca Teren 4.516 mý Casa de Cultură a Studenţilor, construcţie S+P+3E, pe fundaţie beton, structură cadre beton armat şi zidărie, acoperiş terasă izolată şi şarpantă lemn, cu învelitoare ţiglă, compusă din: subsol: CT, 2 ateliere, birou, 3 magazii, depozit, grup sanitar, staţie PSI, sală tablou electric, sală fosă, sală baie, sală club, casă de scară; parter: hol acces, foaier, sală spectacol, cabină poartă, casierie, 4 holuri, sală expoziţii, restaurant, bar, 5 grupuri sanitare, 7 birouri, sală protocol, 2 săli aşteptare, 6 cabine, 2 magazii, 2 săli electrice, 5 case scară; etaj I: sală spectacol, sală buzunar, sală dans, sală sport, vestiar, magazie, 4 holuri, 2 grupuri sanitare, debara, depozit, 4 săli repetiţie, 2 săli tablou electric, 6 birouri, punct gospodăresc, 3 case de scară; etaj II: sală dans, coridor, cabine proiecţie, 2 săli repetiţie, 4 holuri, 10 birouri 2 debarale, 2 grupuri sanitare, 2 magazii, 2 vestiare, 3 case de scară; etaj III: 5 săli cazane, 3 holuri, 2 grupuri sanitare, sală repetiţie, 3 săli club, 5 depozite, sală dispecerat, sala radio, debara şi birou, 2 case de scară
  -------------