ORDONANŢĂ nr. 19 din 18 august 2010cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 19 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2010, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2010 se majorează la venituri cu suma de 1.893.879 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.930.055 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 3.823.934 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.893.879 mii lei. (3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2010 se diminuează la venituri cu suma de 8.420 mii lei, la cheltuieli cu suma de 21.919 mii lei, iar excedentul se majorează cu 13.499 mii lei.  +  Articolul 3 (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 321.578 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 1.163.978 mii lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.485.556 mii lei. (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 48.665 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 16.516 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 65.181 mii lei.  +  Articolul 4 (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2010. (2) Concomitent cu introducerea modificărilor aprobate nu se mai reţin sume în proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanBucureşti, 18 august 2010.Nr. 19.  +  Anexa 1 -------Detalierea influenţelor asupra bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2010
                                                                     - mii lei -
  Denumire Indicator Cod Indicator Influenţe
  A B 1
  VENITURI-TOTAL l.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN DOBÂNZI Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat Venituri sistem public de pensii Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (IEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem public de pensii Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale 000103 000203 200003 2003 200301 200304 2103 210301 210304 210307 290003 300003 3103 310306 330003 3603 360350 410003 420003 4203 420324 490301 490302 5003 01 10 20 30 51 55 56 57 70 71 680003 68000301 68000310 68000320 68000330 68000351 68000355 68000356 68000357 68000370 68000371 6803 01 10 20 30 56 57 70 71 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 9903 990310 990311 1.885.459 -1.938.475 -1.880.296 -1.601.062 -1.621.121 20.059 -279.234 -450.771 33.082 138.455 -58.179 -28.479 -28.479 -28.479 -29.700 -29.700 -29.700 3.823.934 3.823.934 3.823.934 3.823.934 1.893.879 -8.420 1.871.960 1.876.361 -17.328 -36.945 10.000 -941 -700 -736 1.923.011 -4.401 -4.401 1.871.960 1.876.361 -17.328 -36.945 10.000 -941 -700 -736 1.923.011 -4.401 -4.401 1.893.879 1.898.180 -16.705 -36.680 10.000 -736 1.942.301 -4.301 -4.301 -21.919 -21.819 -623 -265 -941 -700 -19.290 -100 -100 13.499 13.499
   +  Anexa 2 --------Detalierea influenţelor asupra bugetuluiasigurărilor pentru şomaj pe anul 2010
                                                                   - mii lei -
  Denumire Indicator Cod Indicator Influenţe
  A B 1
  VENITURI-TOTAL 1. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor juridice asimilate anga- jatorului Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi Contribuţii individuale C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvolta- rea de întreprinderi mici şi mijlocii Venituri sistem asigurări pentru şomaj Venituri fond garantate pentru plata creanţelor salariale CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Partea a III-a ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale EXCEDENT/DEFICIT Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale 000104 000204 200004 2004 200402 20040201 200406 2104 210402 21040201 290004 300004 3104 310403 310404 4004 400403 490401 490402 5004 01 10 20 30 51 55 56 57 59 70 71 79 80 640004 64000401 64000410 64000420 64000430 64000451 64000456 64000457 64000459 64000470 64000471 6404 01 10 20 59 6504 01 20 51 56 6804 01 10 20 30 51 57 70 71 800004 8004 01 20 51 55 56 57 79 80 890401 890402 9904 990410 990411 -370.243 -341.282 -135.269 -71.467 -43.840 -43.840 -27.627 -63.802 -63.802 -63.802 -206.013 -206.013 -206.013 -184.975 -21.038 -28.961 -28.961 -321.578 -48.665 1.180.494 1.201.826 -25.000 -4.700 16.287 407.092 -2.126 -5 792.873 17.405 -1.376 -1.376 -19.956 -19.956 1.239.529 1.240.905 -25.000 -4.330 16.287 411.859 5 824.679 17.405 -1.376 -1.376 16.516 16.516 -601 -288 17.405 -5.154 -5.154 -3.690 -1.469 5 1.228.167 1.229.543 -24.399 -352 16.287 413.328 824.679 -1.376 -1.376 -59.035 -59.035 -39.079 -370 -4.767 -2.126 -10 -31.806 -19.956 -19.956 1.163.978 16.516 -1.550.737 -1.485.556 -65.181
  --------