HOTĂRÂRE nr. 758 din 21 iulie 2010privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 12 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 8 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Institutul preia activitatea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, ca urmare a comasării prin absorbţie cu această instituţie, care se desfiinţează."2. La articolul 2, după litera h) se introduc patru noi litere, literele i), j), k) şi l), cu următorul cuprins:"i) organizarea, conducerea, îndrumarea şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii; j) organizarea, conducerea şi controlul sistemului informatic în domeniul sanitar; k) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate; l) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare."3. La articolul 3, după litera m) se introduc şase noi litere, literele n), o), p), q), r) şi s), cu următorul cuprins:"n) colectează, analizează şi diseminează datele privind starea de sănătate a populaţiei; o) elaborează şi înaintează Ministerului Sănătăţii Raportul anual al stării de sănătate a populaţiei, în baza datelor centralizate şi analizei acestora; p) efectuează analize, studii şi anchete medicale privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătăţii datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi; q) comunică şi transmite, cu avizul ministrului sănătăţii, datele statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale din care România face parte, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, EUROSTAT, OECD, sau cele faţă de care are angajamente conform legii, la cererea acestora; r) realizează activităţi de informare şi documentare medicală, în special în domeniul programelor iniţiate şi derulate de Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii; s) realizează evidenţa, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii."4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activitatea Institutului la nivel teritorial se realizează prin 4 centre naţionale şi 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică."5. La articolul 4 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) Centrul naţional de statistică şi informatică în sănătate publică."6. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În cadrul Institutului funcţionează un consiliu de coordonare format din 13 membri, care are rolul de a aproba principalele direcţii de acţiune în domeniile de strategie, organizare şi funcţionare a Institutului."8. La articolul 7, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Directorul general este ordonator terţiar de credite şi reprezintă Institutul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie......................................................................... (5) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de câte un medic şef centru."9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Atribuţiile directorului general şi ale directorilor, precum şi ale directorului general adjunct economic, ale consiliului de coordonare şi ale medicilor şefi centru sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului."10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Institutul funcţionează cu un număr maxim de 540 de posturi, finanţate integral de la bugetul de stat."11. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia în administrare, pe bază de protocol de predare-primire, clădirile, terenurile şi toate celelalte bunuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. După semnarea protocoalelor menţionate şi finalizarea procesului de reorganizare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menţionarea datelor de identificare a acestora şi precizarea numerelor de identificare Ministerului Finanţelor Publice. (2) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia, în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, personalul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii. (3) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurii şi dispoziţiilor legale aplicabile personalului contractual. (4) Institutul Naţional de Sănătate Publică preia drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, potrivit reglementărilor legale şi contractuale, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.455/2006 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006.  +  Articolul IVRegulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 758.  +  Anexa 1 (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Institutului Naţional de Sănătate Publică*Font 8* ┌───────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │Birou RUNOS├───────────┬─────┤Consiliu de Coordonare├────┬────┤Secretariat/Comunicare │ └───────────┘ │ │ Director General │ │ └─────────────────────────┘ ┌─────────────┐ │ └──┬─┬─┬───┬───┬─┬─────┘ │ ┌─────────────────────────┐ │Birou Juridic├─────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou Acreditare/Calitate│ └─────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │Comp. Audit Intern├────┤ │ │ │ │ │ │ ├────┤Birou RSI-IT │ └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ ┌──────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐ │Birou ├────┘ │ │ │ │ │ │ └────┤Secretariat Biocide │ │Achiziţii Publice │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┘ └──────────────────┘ │ │ │ │ │ │       ┌──────────────────────────┘ │ │ │ │ │       │ ┌───────────────┘ │ │ │ └──────────────────────────┐       │ │ ┌─────┘ │ └───┐ │ ┌─────┴────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴─────┐ │ ┌─────┴────┐ ┌───────────────┴──────────────┐ │ CNSCBT │ │ CNMRMC │ │ CNEPSS │ │ │ CNSISP │ │ BFATAM │ │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ DIRECTOR │ │ │ DIRECTOR │ │Director general adj. economic│ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ └──────────┘ └──────────────────────────────┘                                          │       ┌──────────────┬──────────────┬────┴───────────┬──────────────┬──────────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ CRSPB │ │ CRSPC │ │ CRSPI │ │ CRSPT │ │ CRSPM │ │ CRSPS │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │ Medic │ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ │Coordonator│ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘    CNSCBT - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile    CNMRMC - Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor de Mediu Comunitar    CNEPSS - Centrul Naţional de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate    CNSISP - Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică    BFATAM - Buget - Finanţe - Administrativ - Tehnic şi Mentenanţă    CRSPB - Centrul Regional de Sănătate Publică Bucureşti    CRSPC - Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj    CRSPI - Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi    CRSPT - Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara    CRSPM - Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureş    CRSPS - Centrul Regional de Sănătate Publică Sibiu    RSI-IT - Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Sănătăţiicare se transmit din administrarea Centrului Naţionalpentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţionalşi Informatic în Domeniul Sănătăţii înadministrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică
  Nr. crt. Denumirea imobilului care face obiectul actului normativ Adresa imobi- lului care face obiectul actu- lui normativ Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juri- dică la care se transmite imobilul Număr de iden- tifi- care M.F.
  1. Clădire sediu central Municipiul Bucureşti, str. George Vraca nr. 9, sectorul 1 Ministerul Sănătă- ţii - Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Infor- maţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Ministerul Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică 28364
  2. Imobil arhivă Municipiul Bucureşti, str. Mitropolitul Iosif nr. 74, sectorul 4 28365
  3. Imobil arhivă + biblioteca de documentare medicală Municipiul Bucureşti, str. Pitar Moş nr. 7-15, sectorul 1 28366
  ----------