HOTĂRÂRE nr. 762 din 21 iulie 2010privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecători, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 12 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 67 alin. (2) şi al art. 68^1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre reglementează condiţiile de acordare gratuită a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru: a) judecători, procurori, personalul asimilat acestora potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în activitate sau pensionari; b) personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora; c) executorii judecătoreşti pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin copii aflaţi în întreţinere se înţelege: a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, precum şi absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni; b) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au venituri proprii.  +  Articolul 2 (1) Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale contractului-cadru anual privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3 (1) Serviciile medicale se acordă de către furnizori evaluaţi şi autorizaţi potrivit legii şi cuprind: a) servicii medicale profilactice; b) servicii medicale în caz de boală, constând în: asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate şi asistenţă medicală spitalicească; c) servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar; d) servicii de medicină dentară; e) servicii medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii; f) servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; g) proteze destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale. (2) Categoriile de personal prevăzute la art. 1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum urmează: a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia contribuţiei personale a asiguratului, care se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după caz; b) medicamentele din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de Agenţia Naţională a Medicamentului, altele decât cele prevăzute la lit. a), a căror contravaloare se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după caz.  +  Articolul 4Cuantumul contribuţiei personale, respectiv al coplăţii din valoarea cheltuielilor pentru asistenţă medicală şi proteze, prevăzute de normele legale în vigoare, se suportă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după caz.  +  Articolul 5 (1) Asistenţa medicală, medicamentele şi protezele se acordă numai pe baza biletului de trimitere, reţetei medicale sau recomandării medicale, după caz, cu respectarea prevederilor legale referitoare la întocmirea şi eliberarea acestora. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) serviciile de medicină dentară.  +  Articolul 6 (1) Asistenţa medicală profilactică şi curativă specifică a personalului din sistemul justiţiei, prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, se asigură gratuit de Ministerul Justiţiei, prin unităţile sanitare aflate în subordinea acestuia. (2) În situaţia în care asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) nu poate fi furnizată de structurile medicale proprii, aceasta poate fi asigurată prin serviciile specializate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională, ale Ministerului Sănătăţii sau de către alţi furnizori autorizaţi. (3) Cheltuielile necesare acordării asistenţei medicale prevăzute la alin. (1) se suportă din fondurile bugetare, cu această destinaţie, aflate la dispoziţia Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după caz.  +  Articolul 7 (1) Decontarea contribuţiei personale, respectiv a coplăţii se aprobă de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Prin documente justificative se înţelege: a) indicaţia/prescripţia medicală, fişa de tratament stomatologic, în original sau în fotocopie semnată şi parafată de către medicul curant; b) documente fiscale care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plăţii (contribuţie personală, coplată, tarif integral). (3) Documentele fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt: a) pentru medicamente: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi preţului pentru fiecare medicament achiziţionat sau borderou centralizator emis de farmacia cu care ordonatorul de credite se află în relaţie contractuală, după caz; b) pentru serviciile de medicină dentară: factură fiscală cu denumirea manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul şi tariful acestora; c) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii: factură fiscală şi decont de cheltuieli cu detalierea sumelor suportate de către pacient pentru cazare şi masă standard/confort sporit, proceduri terapeutice; d) pentru proteze: decizia de procurare eliberată de casa de asigurări de sănătate, factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi contribuţiei personale suportate de asigurat.  +  Articolul 8 (1) Cererile pentru decontarea contribuţiei personale/coplăţii se depun la compartimentul financiar-contabil al instituţiei angajatoare sau, în cazul pensionarilor, la compartimentul financiar-contabil al instituţiei de la care s-au pensionat, în termen de 6 luni de la emiterea documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plăţii contribuţiei personale. (2) Cererile de decontare însoţite de documentele justificative transmise de ordonatorii de credite din sistemul justiţiei vor fi avizate tehnic de către compartimentul de asistenţă medicală al ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 9Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul ordonatorilor de credite din sistemul justiţiei sunt: a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort; b) corecţiile estetice; c) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor; d) fertilizarea în vitro; e) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru; f) asistenţa medicală la cerere; g) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; h) serviciile medicale solicitate de asigurat; i) cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale; j) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii; k) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi; l) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului; m) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive; n) cheltuielile de cazare şi masă din unităţile hoteliere cu bază de tratament; o) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale asigurate gratuit în cadrul programelor naţionale de sănătate; p) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale acordate în străinătate; q) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asiguraţi în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.  +  Articolul 10Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară se realizează la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 11Contribuţia personală/Coplata suportată de persoanele prevăzute la art. 1 pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii, prescrise de medicul specialist peste plafonul suportat de către casa de asigurări de sănătate, dar în cadrul pachetului de servicii medicale de bază, se decontează integral la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a contractului-cadru anual privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi se suportă din fondurile prevăzute la art. 4.Art. 12 (1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuţiei personale/coplăţii, persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia de a se adresa furnizorilor evaluaţi şi autorizaţi potrivit prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară.  +  Articolul 13Lista furnizorilor de servicii medicale din fiecare judeţ aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate este transmisă celor interesaţi, la cerere, de către Serviciul de asistenţă medicală al Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 409/1998 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru magistraţi, personalul auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, cu completările ulterioare, şi Normele ministrului de stat, ministrului justiţiei, ale preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie nr. 318/FB/64/807/C/1999 pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 409/1998 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru magistraţi, personalul auxiliar de specialitate şi membrii de familie ai acestora, emise de Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 18 august 1999, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 762.-------