HOTĂRÂRE nr. 742 din 21 iulie 2010privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 3 august 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173+800 şi km 296+293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexa se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.  +  Articolul 2Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 825 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu această destinaţie, asigurată din contribuţia Guvernului României la Contractul de finanţare nr. 21.489 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor supuse exproprierii, precum şi tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de despăgubire. (2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi într-un ziar local, potrivit legii.  +  Articolul 6Regularizarea documentaţiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, fără a afecta dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 742.-------