HOTĂRÂRE nr. 717 din 14 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 2 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.18."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2.1-2.18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. După anexa nr. 2.15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2.16-2.18, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 717.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)--------------------------------------------------LISTAstandardelor de cost
             
    ElaboratorulDenumirea standarduluiIndicativul
    1.Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului1.Sală de sport şcolară nivel competiţionalSCOST-01/MDRT
    2.Centru culturalSCOST-02/MDRT
    3.Bloc de locuinţe pentru tineriSCOST-03/MDRT
    4.Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinţeSCOST-04/MDRT
    5.Modernizare drum comunal clasa tehnică VSCOST-05/MDRT
    6.Reabilitare drum judeţean clasa tehnică III - VSCOST-06/MDRT
    7.Modernizare drum judeţean clasa tehnică III - VSCOST-07/MDRT
    8.Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul ruralSCOST-08/MDRT
    2.Ministerul Mediului şi Pădurilor1.Reabilitare drum forestier principalSCOST-01/MMP
    2.Reabilitare drum forestier secundarSCOST-02/MMP
    3.Reabilitare drum forestier magistralSCOST-03/MMP
    4.Drum forestier secundarSCOST-04/MMP
    3.Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului1.Şcoală cu 8 săli de clasăSCOST-01/MEdCTS
    2.Grădiniţă cu 4 săli de grupăSCOST-02/MEdCTS
    3.Cămin studenţescSCOST-03/MEdCTS
    4.Ministerul Sănătăţii1.Spital regional de urgenţăSCOST-01/MS
    2.Spital judeţean de urgenţăSCOST-02/MS
    5.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1.Canale de irigaţii impermeabilizareSCOST-01/MADR
   +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2.16 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)-----------------------------------------------------
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIREABILITARE DRUM JUDEŢEAN CLASA TEHNICĂ III - VIndicativ: SCOST-06/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrezentul standard se referă la reabilitarea unui kilometru de drum judeţean prin ranforsare.Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.Scopul reabilitării:- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;- facilitarea legăturilor dintre centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante;- reducerea gradului de poluare a mediului.III.2. Date tehniceÎn situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- structură rutieră:● 5-6 cm straturi asfaltice;● 20-30 cm fundaţie din material granular: piatră spartă şi balast.Situaţia proiectată urmăreşte:- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;- suprapunerea traseului peste traseul existent.Situaţia proiectată prevede:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostament: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;- pantă transversală a acostamentelor 4%;- clasă de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);- structură rutieră:● frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm;● completarea fundaţiei existente cu piatră spartă pe grosime medie de 20 cm;● amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/mý;● strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;● strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;- şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireaClasa/Nivelul de performanţă
    Categoria de importanţăC - normală
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare
    Clasa tehnicăIII - V
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
    Zona climaticăII
    STAS 1709/1-90
    Tipul de pământP3
    STAS 1709/1-90
    Adâncime de îngheţ80 cm
    STAS 1709/1-90
    Teren de fundareSimbol 2
    STAS 2914-84Calitate bună
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăREABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTEIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitarTabel IV.1 (valori de referinţă)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost unitar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări de drumuri1.150.191273.855
    4.1.1.Sistem rutier927.931220.936
    4.1.2.Şanţuri222.26052.919
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost unitar1.150.191273.855
  --------------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S, C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale 25 km;- transport pământ 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) ş1i e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 3-------(Anexa nr. 2.17 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)-----------------------------------------------------
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUIMODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN CLASA TEHNICĂ III-VIndicativ: SCOST-07/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;- costul investiţiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăPrezentul standard se referă la modernizarea unui kilometru de drum judeţean prin refacerea structurii rutiere.Standardul se referă numai la lucrările care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, şi anume structura rutieră pe partea carosabilă şi pe acostamente, precum şi şanţurile de pe ambele părţi ale drumului.Standardul nu se referă la celelalte categorii de lucrări care intră în componenţa unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podeţe, poduri, semnalizări, ziduri de sprijin etc.Scopul modernizării:- asigurarea conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale şi cea de drumuri comunale sau de interes local;- facilitarea legăturilor între centrele urbane din judeţ şi celelalte localităţi;- economisirea timpului şi a carburanţilor;- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;- îmbunătăţirea capacităţii portante;- reducerea gradului de poluare a mediului.III.2. Date tehniceÎn situaţia existentă drumul are următoarea configuraţie geometrică şi caracteristici tehnice:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- structură rutieră:● 10-20 cm împietruire din material granular: piatră spartă şi balast.Situaţia proiectată urmăreşte:- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnică III, IV sau V, în funcţie de nivelul traficului;- realizarea unei suprafeţe de rulare cu planeitate corespunzătoare;- sporirea capacităţii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;- suprapunerea traseului peste traseul existent.Situaţia proiectată prevede:- lăţime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;- lăţime acostamente: 2 x 1,0 m;- lăţime platformă: 8,0 m;- pantă transversală a părţii carosabile 2,5% repartizată simetric faţă de axa drumului;- pantă transversală a acostamentelor 4%;- clasă de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone);- structură rutieră:● excavarea şi evacuarea împietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestată cu pământ);● aşternerea unui strat separator din geotextil;● strat inferior de fundaţie din balast cu grosime de 30 cm;● strat superior de fundaţie din piatră spartă cu grosime de 25 cm;● amorsare cu emulsie bituminoasă 0,9 kg/mý;● strat de legătură din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare;● strat de uzură din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;- şanţuri secţiune naturală 50% şi secţiune pereată 50%.III.3. Caracteristici esenţiale de calcul
       
    DenumireaClasa/Nivelul de performanţă
    Categoria de importanţăC - normală
    Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare
    Clasa tehnicăIII-V
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998
    Zona climaticăII
    STAS 1709/1-90
    Tipul de pământP3
    STAS 1709/1-90
    Adâncime de îngheţ80 cm
    STAS 1709/1-90
    Teren de fundareSimbol 2
    STAS 2914-84Calitate bună
  III.4. Planuri şi secţiuni caracteristiceSecţiune transversalăMODERNIZAREA UNUI DRUM JUDETEAN IMPIETRUITIV. Cost investiţie de bazăIV.1. Cost unitarTabel IV.1 (valori de referinţă)
           
    Nr. crt.Capitolul/Subcapitolele de cheltuieliCost unitar (exclusiv TVA)
    lei/kmeuro*)/km
    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din care:
    4.1.Lucrări de drumuri1.397.894332.832
    4.1.1.Sistem rutier1.175.634279.913
    4.1.2.Şanţuri222.26052.919
    4.2.Montaj utilaje tehnologice--
    4.3.Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj--
    4.4.Utilaje fără montaj şi echipamente de transport--
    4.5.Dotări--
    4.6.Active necorporale--
    Investiţie de bază - cost unitar1.397.894332.832
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).PrecizareLa stabilirea costului s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale 25 km;- transport pământ 10 km;NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli;- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.
   +  Anexa 4-------(Anexa nr. 2.18 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)-----------------------------------------------------
         
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUISISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN MEDIUL RURALIndicativ: SCOST-08/MDRT
    STANDARD DE COST
  I. PreambulStandardul de cost constituie document de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" şi cap. 6 "Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.La stabilirea costului investiţiei s-au avut în vedere:- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2000-2009;- costul investiţiei rezultat din rularea listelor cu cantităţi pe categorii de lucrări în preţuri ianuarie 2010.II. Domeniu de aplicarePrezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă; c) ghidare în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuţia lucrărilor de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referinţă.Prezentul standard se adresează şi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de construcţii.III. Obiectiv de referinţăIII.1. Prezentare generalăSistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural, cuprinzând în cadrul obiectivului de investiţii totalitatea obiectelor, construcţiilor şi instalaţiilor care asigură alimentarea cu apă, cu respectarea tuturor cerinţelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicării normelor europene.Proiectarea şi execuţia unui sistem de alimentare cu apă sunt condiţionate de o multitudine de condiţii:- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief şi clima;- structura şi capacitatea surselor de apă (caracteristicile şi debitele capabile ale apelor subterane sau ale apelor de suprafaţă, dacă acestea constituie surse de apă) şi calitatea apei brute din punct de vedere al încărcării bacteriologice şi fizico-chimice;- numărul de locuitori deserviţi de sistemul de alimentare cu apă;- gradul de dispersie sau concentrare a populaţiei din localităţile beneficiare;- condiţiile economico-sociale de dezvoltare a localităţilor în următorii 20 de ani;- perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu apă avută în vedere, în raport cu perspectiva de dezvoltare a localităţii (30-40 de ani).Toate aceste condiţii determină diferenţe în privinţa schemei tehnologice adoptate şi a structurii construcţiilor şi instalaţiilor. La acestea se adaugă diversitatea materialelor, construcţiilor şi instalaţiilor, ce necesită a fi corelate cu condiţiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situaţii concrete implică nu numai concepţii de proiectare adecvate, ci şi costuri diferite.În condiţiile de mai sus, în prezentul standard a fost preluată o schemă generală completă cuprinzând toate componentele tehnice şi tehnologice ce pot apărea în cadrul unui sistem de alimentare cu apă în mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe bază de costuri unitare, urmând ca în aplicarea concretă să fie preluate în concepţia de proiectare numai construcţiile şi instalaţiile necesare, potrivit condiţiilor specifice din fiecare amplasament.III.2. Date tehnice şi costuri unitareUn sistem de alimentare cu apă a unei localităţi rurale cuprinde următoarele componente:- frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare;- aducţiunea de la frontul de captare până la staţia de clorinare;- staţia de clorinare a apei, inclusiv instalaţia hidraulică de racordare la rezervor;- staţiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului, desalinizare şi mineralizare, degazeificare şi alte tratamente);- rezervorul de înmagazinare a apei potabile;- staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie;- reţelele de distribuţie;- anexele administrative şi împrejmuirile.Frontul de captare, aducţiunea, staţia de clorinare, rezervorul, staţiile de pompare şi repompare, reţeaua de distribuţie a apei, anexele administrative şi împrejmuirile reprezintă componente comune şi obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural.Staţiile de tratare a apei sunt concludent diferenţiate în funcţie de situaţiile concrete şi se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu apă proiectate în mediul rural, numai în măsura în care acestea necesită corectarea componenţei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale şi normelor europene.Într-o altă structură de sistem, cu excepţia frontului de captare, a aducţiunii şi a reţelei de distribuţie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu apă constituie "gospodăria de apă".III.2.1. Front de captareFronturile de captare pot fi captări subterane şi captări de suprafaţă.Funcţia tehnologică a captărilor subterane sau de suprafaţă în cadrul sistemelor de alimentare cu apă este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem [Q(nec)= 1,2 Q(max zi), exprimat în l/s].III.2.1.1. Captările subterane se realizează prin puţuri forate de mică adâncime (până la 20 m), de adâncime medie (între 20 şi 50 m) şi de mare adâncime (peste 50 m).Unitatea de măsură a captării subterane prin puţuri forate este metrul liniar de foraj.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia captării subterane, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport, montaj, punere în operă, dezasamblare după foraj şi transport în bază a instalaţiilor de foraj, la o distanţă medie de 50 km;- lucrările de forare-etanşare;- tuburile de cămăşuială a forajului;- pompele submersibile, inclusiv instalaţiile electrice aferente;- componentele de racorduri hidraulice până la conducta de captare a frontului;- instalaţiile electrice aferente până la tabloul electric de separaţie;- cabina fiecărui puţ forat, inclusiv tabloul electric de separaţie;- racordurile, fitingurile, armăturile, debitmetrele, alte aparate de măsură şi control şi orice alte lucrări aferente funcţionalităţii frontului de captare;- împrejmuirile terenului de protecţie sanitară, porţi şi alei de acces.Perimetrul frontului de captare se limitează la conducta de colectare a frontului.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.1.1 (valori informative)
               
    Puţuri forate de mică adâncime (până la 20 m)Puţuri forate de medie adâncime (20-50 m)Puţuri forate de mare adâncime (peste 50 m)
    lei/m.l. forajeuro*)/m.l. forajlei/m.l. forajeuro*)/m.l. forajlei/m.l. forajeuro*)/m.l. foraj
    8.2491.9644.9521.1792.860681
    ------
    4.9521.1792.8606812.722648
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III. 2.1.2. Captările de suprafaţă pot fi captări de izvoare, drenuri laterale din cursuri de apă, captări de apă direct din malul râurilor, captări prin chesoane.Unitatea de măsură pentru captările de suprafaţă este debitul de 1 l/s.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul toate cheltuielile pentru execuţia captării de suprafaţă, raportate la unitatea de măsură.Costul unitar al unei captări de suprafaţă este influenţat considerabil de condiţiile specifice ale terenului pe care se amplasează captarea de suprafaţă, precum şi de caracteristicile cursului de apă (variaţii de debit minim şi maxim în timpul anului, perioadele de etiaj, evoluţia gradului de turbiditate a apei în timpul anului şi a modificării încărcării chimice în perioada anuală şi multianuală).
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.1.2 (valori informative)
                   
    Captări din izvoareDrenuri lateraleCaptări din mal de râuriCaptări prin cheson
    lei/1 l/seuro*)/1 l/slei/1 l/seuro*)/1 l/slei/1 l/seuro*)/1 l/slei/1 l/seuro*)/1 l/s
    41.0009.7625.0991.21429.4977.02327.3006.500
    --------
    52.00012.3816.5981.57139.1029.31033.1007.881
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.2. Conducte de aducţiuneFuncţia tehnologică a conductelor de aducţiune în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodăria de apă.Unitatea de măsură pentru conductele de aducţiune este metrul liniar de conductă.O soluţie adecvată alimentării cu apă la sate o reprezintă folosirea conductelor de PEID (polietilenă de înaltă densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, luându-se în calcul următoarele cheltuieli pentru punerea în operă a conductei de aducţiune, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport şi depozitare la amplasamentul lucrărilor;- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii şi cămine de vane de secţionare;- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii;- aparate de măsură şi control;- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.Conductele de aducţiune se dimensionează la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor în vigoare.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.2 (valori de referinţă)
                 
    Diametrul nominal al conductei PEID [mm]Presiuni de serviciu
    PN 6 atmPN 10 atmPN 16 atm
    lei/m.l.euro*)/m.l.lei/m.l.euro*)/m.l.lei/ m.l.euro*)/m.l.
    DN 63671671177618
    DN 75801984209222
    DN 80842088219723
    DN 90101241052510926
    DN 110126301303114334
    DN 125139331433416239
    DN 140172411854420649
    DN 160197472145123957
    DN 180235562566128668
    DN 200252602816732377
    DN 225269643117439193
    DN 31540396487116508121
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.3. Staţii de clorinare a apeiFuncţia tehnologică a staţiei de clorinare în sistemul de alimentare cu apă este asigurarea dozei de clor necesară îndeplinirii condiţiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, până la extremitatea reţelei de distribuţie.Având în vedere structura asemănătoare, unitatea de măsură pentru staţia de clorinare independentă este bucata. Costul unitar este diferenţiat pentru debite mai mici şi, respectiv, mai mari de 10 l/s.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.3 (valori informative)
         
    Capacitatea staţiei de clorinarelei/bucatăeuro*)/bucată
    < 10 l/s142.80034.000
    > 10 l/s171.30140.786
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţia de clorinare se dimensionează la debitul maxim zilnic.III.2.4. Staţii de tratare a apeiFuncţia tehnologică a staţiei de tratare este corectarea calităţii apei pentru a asigura transformarea încărcării chimice a apei brute în apă cu condiţii de potabilitate impuse de prevederile legale şi normele europene.Unitatea de măsură pentru staţia de tratare este 1 l/s apă tratată.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia staţiei de tratare a apei, raportate la unitatea de măsură:- fundaţia containerului şi legăturile electrice şi hidraulice cu celelalte componente ale sistemului;- containerul (containerele) pentru bateriile staţiei de tratare;- bateriile de filtrare ale staţiei de tratare, componentele tehnologice aferente;- conductele şi instalaţiile interioare de legătură;- instalaţiile de pompare interioare;- aparatele de măsură şi control;- elementele de automatizare pentru supravegherea şi controlul procesului.Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.4 (valori informative)
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.4 (valori informative)
             
    Tipul staţiei de tratareDebitul staţiei de tratare
    < 10 l/s> 10 l/s
    lei/1 l/s apă tratatăeuro*)/1 l/s apă tratatălei/1 l/s apă tratatăeuro*)/1 l/s apă tratată
    Deferizare şi demanganizare172.99841.19093.70222.310
    ----
    243.00057.857130.99831.190
    Denitrificare85.00020.23868.70016.357
    ----
    118.00028.09596.00022.857
    Reducere a amoniacului145.00034.52496.99923.095
    ----
    190.00045.238135.00132.143
    Instalaţie complexă de tratare (deferizare, demanganizare şi denitrificare) a apei subterane148.70135.405101.80024.238
    ----
    205.00248.810142.40133.905
    Instalaţie complexă de tratare (deferizare, demanganizare şi denitrificare) a apei de suprafaţă131.20031.23885.70020.405
    ----
    182.70043.500119.59928.476
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţia de tratare se dimensionează la debitul maxim zilnic.În componenţa unei staţii de tratare poate intra şi staţia de clorinare, în funcţie de soluţia tehnică propusă.III.2.5. Rezervoare de înmagazinare a apeiFuncţia tehnologică a rezervoarelor de înmagazinare a apei este compensarea diferenţelor orare care pot apărea între debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare şi debitul maxim orar consumat în anumite ore de vârf, asigurarea protecţiei în caz de incendiu, precum şi a funcţionalităţii sistemului în cazul unor defecţiuni în fronturile de captare sau la sursele de energie.Prezentul standard de cost se referă la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante şi a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membrană butilică, care reduc procesele umede numai la fundaţii şi asigură o durată scurtă de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin şi mai rapid.Unitatea de măsură pentru această componentă a sistemului de alimentare cu apă o reprezintă 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate în considerare următoarele:- fundaţiile radiale în cazul rezervoarelor confecţionate din panouri termoizolante prefabricate sau, după caz, fundaţiile circulare în cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membrană butilică;- panourile termoizolante sau, după caz, tolele metalice şi membrana butilică, inclusiv aprovizionarea şi transportul acestora la locul de punere în operă;- montajul elementelor prefabricate şi al instalaţiilor aferente care asigură funcţionalitatea (sistem de încălzire, vane hidraulice şi alte instalaţii interioare);- construcţiile şi instalaţiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv cămine, vane de alimentare şi evacuare, aparate de măsură şi control);- probele de etanşeitate legate nemijlocit de realizarea lucrărilor de construcţii şi montaj.Rezervoarele de înmagazinare a apei se calculează la "volumul necesar de compensare orară", la care se adaugă "rezerva de incendiu", "rezerva de avarie" şi "rezerva de apă intangibilă". Volumele de compensare şi rezervele de înmagazinare se calculează potrivit normativelor în vigoare.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.5 (valori informative)
             
    Capacitatea rezervorului [m3]Rezervor din panouri termoizolanteRezervor din tole metalice galvanizate, cu membrană butilică
    lei/1 m3capacitateeuro*)/1 m3capacitatelei/1 m3capacitateeuro*)/1 m3capacitate
    158.0721.922xx
    504.5191.076xx
    1003.5878542.302548
    1503.1007382.201524
    2002.6176232.100500
    3002.0624911.600381
    3501.9404621.369326
    4001.8194331.151274
    5001.5623721.100262
    6001.5793761.050250
    7001.558371949226
    8001.428340xx
    9001.525363xx
    1.0001.520362xx
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.6. Staţii de pompare şi repompareFuncţia tehnologică a staţiilor de pompare şi repompare este transportul apei între componentele sistemului şi de la aceste componente în reţeaua de distribuţie, asigurându-se presiunile de serviciu necesare.Unitatea de măsură pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu apă este 1 l/s x m col. apă, întrucât depinde de 2 parametri: debitul pompat şi înălţimea de pompare H(p) (exprimată în metri coloană apă).La calculul costului unitar au fost luate în considerare următoarele: preţul pompelor, montajul şi instalarea acestora, preţul containerului staţiei de pompare, inclusiv fundaţiile şi aşezarea pe fundaţii.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.6 (valori informative)
               
    Debitul staţiei de pompare [l/s]Înălţimea de pompare [m col. apă]Tipul pompei
    Turaţie fixăTuraţie variabilă
    lei/l/s x m col. apăeuro*)/l/s x m col. apălei/l/s x m col. apăeuro*)/l/s x m col. apă
    < 2 l/s< 253.570 - 4.402850 - 1.048xx
    25 - 502.948 - 3.671702 - 874xx
    2 - 5 l/s< 252.369 - 3.100564 - 738xx
    25 - 601.760 - 2.398419 - 571xx
    5 - 10 l/s< 251.457 - 1.949347 - 464xx
    25 - 501.100 - 1.512262 - 360xx
    > 10 l/s< 25781 - 1.151186 - 274928 - 1.151221 - 274
    25 - 100630 - 811150 - 193760 - 1.172181 - 279
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).Staţiile de pompare se dimensionează, după caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar.III.2.7. Reţele de distribuţieFuncţia tehnologică a reţelei de distribuţie în sistemul de alimentare cu apă este transportul apei de la gospodăria de apă până la consumatori, cu presiunea de serviciu necesară.Reţeaua de distribuţie cuprinde conducte principale, conducte secundare şi conducte de distribuţie cu branşamente la consumator.Unitatea de măsură pentru reţeaua de distribuţie este metrul liniar de conductă.La stabilirea costului unitar s-au luat în calcul următoarele cheltuieli pentru execuţia reţelelor de distribuţie, raportate la unitatea de măsură:- cheltuielile de transport şi de depozitare la amplasamentul lucrărilor;- săpăturile în teren mediu, la o adâncime medie de 1,5 m, care asigură protecţia la îngheţ;- aşezarea unui strat de balast de 10 cm;- montarea şi sudarea conductelor la poziţie;- astuparea tranşeei şi aducerea terenului la starea iniţială;- cămine de golire, cămine de aerisire, cămine de rupere a presiunii, cămine de vane de secţionare şi cămine de trecere;- fitinguri, robineţi, ventile de aerisire şi alte accesorii, exclusiv costul branşamentelor;- aparate de măsură şi control;- hidranţii de incendiu;- probe tehnologice în perioada montării şi punerii în funcţiune.Conductele de distribuţie se dimensionează la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor în vigoare.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.7 (valori de referinţă)
                 
    Diametrul nominal al conductei PEID [mm]Presiuni de serviciu
    PN 6 atmPN 10 atmPN 16 atm
    lei/m.l. conductăeuro*)/m.l. conductălei/m.l. conductăeuro*/m.l. conductălei/m.l. conductăeuro*)/m.l. conductă
    DN 63551355136315
    DN 75671671177618
    DN 90882192229723
    DN 110118281263013933
    DN 125130311393315537
    DN 140164391764219346
    DN 160185442024823155
    DN 200239572736531174
    DN 225256612987135384
    DN 31539193466111554132
  --------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).III.2.8. Anexe administrative şi împrejmuiriAnexele administrative şi împrejmuirile nu au funcţie tehnologică, dar reprezintă componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu apă, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau, după caz, a perimetrelor de protecţie sanitară, precum şi a spaţiilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui birou administrativ şi a instalaţiilor sanitare de apă-canal pentru folosinţa personalului.Prezentul standard de cost se referă la o împrejmuire şi porţi din gard de sârmă ghimpată, susţinut de stâlpi din beton prefabricaţi şi un container administrativ.Unitatea de măsură pentru împrejmuire şi porţi este metrul liniar de împrejmuire. Pentru containerul administrativ, unitatea de măsură este bucata, cu acelaşi cost unitar pentru toate sistemele.
       
    Cost unitar (exclusiv TVA)Tabel III.2.8 (valori informative)
           
    ÎmprejmuireContainer administrativ
    lei/m.l. împrejmuireeuro*)/m.l. împrejmuirelei/buc.euro*)/buc.
    2.36056234.1008.119
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).IV. Cost totalIV.1. Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apăEvaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu apă se face însumând costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, înmulţite cu cantităţile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucrări, construcţii şi instalaţii componente ale sistemului de alimentare cu apă.PrecizareLa stabilirea costurilor s-au luat în calcul:- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri:- C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;- pentru distanţa de transport:- transport materiale: 25 km;- transport pământ: 10 km.NOTE:1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:- cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;- cap. 5 - Alte cheltuieli.2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel: a) proiectare şi inginerie: 3,0% din valoarea investiţiei de bază; b) consultanţă: 1,0% din valoarea investiţiei de bază; c) asistenţă tehnică: 1,5% din valoarea investiţiei de bază; d) organizare de şantier: 2,5%; e) cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10,0%.Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) şi e) se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.3. Creşterea costului unitar datorată, în principal, influenţei zonei seismice şi climatice de calcul al amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite faţă de caracteristicile investiţiei de referinţă se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.IV.2. Exemple de calculÎn prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu apă, rezultând faptul că evaluarea costurilor propuse este uşor aplicabilă pentru orice structură de sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural.IV.2.1. Sistem de alimentare cu apă nr. 1SCHEMA TEHNOLOGICĂTabel IV.2.1 (valori informative)
               
    Nr. crt.Componentele sistemuluiCantitateaU.M.Cost unitar - lei/U.M. -Cost total  - lei -
    1.Captare subterană din 4 puţuri forate de mică adâncime, cu adâncimea de 12 m fiecare4 x 12m.l. foraj7.900379.200
    2.Conducta de aducţiune din PEID, DN 110, PN63.850m.l. conductă126485.100
    3.Staţie de tratare cu instalaţie complexă de deferizare, demanganizare şi denitrificare pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)71 l/s179.0001.253.000
    4.Rezervor de înmagazinare din tole metalice galvanizate cu membrană butilică, cu capacitatea de 400 m3400m3capacitate1.151460.400
    5.Staţie de clorinare independentă pentru un debit < 10 l/s (Q = 11 l/s)1buc.171.301171.301
    6.Staţie de pompare cu 2 pompe pentru un debit de 11 l/s şi înălţimea de pompare de 30 m, cu turaţie variabilă11 x 30l/s x m col apă790260.700
    7.Reţea de distribuţie în lungime totală de 20.780 m, din conducte PEID, din care:   m.l. conductă    
      - 1.100 m DN110, PN61.100118129.800
      - 2.300 m DN90, PN62.30088202.400
      - 17.380 m DN63, PN617.38055955.900
    8.Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m400m.l. împrejmuire2.360944.000
    9.Container administrativ1buc.34.10034.100
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei5.275.901 lei
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*)1.256.167 euro
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).SECŢIUNE FORAJ REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANIZATECONTAINER STAŢIE DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE STAŢIE DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE FUNDAŢIE CONTAINER DE POMPARE ŞI STAŢIE DE CLORINARE IV.2.2. Sistem de alimentare cu apă nr. 2SCHEMĂ TEHNOLOGICĂTabel IV.2.2 (valori informative)
               
    Nr. crt.Componentele sistemuluiCantitateaU.M.Cost unitar - lei/U.M. -Cost total - lei -
    1.Captare subterană din 2 puţuri forate de mare adâncime, cu adâncimea de 100 m fiecare2 x 100m.l. foraj2.700540.000
    2.Conductă de aducţiune din PEID, DN 110, PN6450m.l. conductă12656.700
    3.Staţie de tratare cu instalaţie de reducere a amoniacului cu instalaţie de clorinare încorporată, pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)71 l/s160.7001.124.900
    4.Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 350 m3350m3capacitate1.940679.000
    5.Staţie de pompare 2 + 1 pompe pentru un debit de 11 l/s şi înălţimea de pompare de 30 m, cu turaţie variabilă30 x 11l/s x m col apă790260.700
    6.Staţie de repompare cu 2 pompe cu Q = 4 l/s H(p) = 60 m col apă4 x 60l/s x m col apă2.250540.000
    7.Rezervor de înmagazinare tampon din panouri termoizolante, cu capacitatea de 15 m315m3capacitate8.072121.080
    8.Reţea de distribuţie în lungime totală de 19.800 m, din conducte PEID, din care:   m.l. conductă    
      - 1.500 m DN160, PN101.500202303.000
      - 2.710 m DN90, PN62.71088238.480
      - 15.590 m DN63, PN615.59055857.450
    9.Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 500 m500m.l. împrejmuire2.3601.180.000
    10.Container administrativ1buc.34.10034.100
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei5.935.410 lei
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*)1.413.193 euro
  ----------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).STAŢIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUIREZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE STAŢIE DE REPOMPARE POZARE CONDUCTĂ PRINCIPALĂ DE DISTRIBUŢIEIV.2.3. Sistem de alimentare cu apă nr. 3 SCHEMA TEHNOLOGICĂTabel IV.2.3 (valori informative)
               
    Nr. crt.Componentele sistemuluiCantitateaU.M.Cost unitar  - lei/U.M. -Cost total  - lei -
    1.Captare subterană formată dintr-un puţ forat de medie adâncime, cu adâncimea de 31 m.31m.l. foraj4.100127.100
    2.Conducta de aducţiune din PEID, DN 80, PN650m.l. conductă844.200
    3.Staţie de tratare deferizare, pentru un debit < 10 l/s (Q = 4 l/s)41 l/s190.000760.000
    4.Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 150 m3150m3 capacitate3.100465.000
    5.Staţie de repompare (2+1) pompe, Q = 3 l/s, înălţimea de pompare H(p) = 25 m3 x 25l/s x m col apă2.350176.250
    6.Reţea de distribuţie în lungime totală de 4.535 m, din conducte PEID, din care:   m.l. conductă    
      - 900 m DN 90, PN69008879.200
      - 1.100 m DN 75, PN61.1006773.700
      - 2.535 m DN63, PN62.53555139.425
    7.Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 400 m400m.l. împrejmuire2.360944.000
    8.Container administrativ1buc.34.10034.100
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei2.802.975 lei
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*)667.375 euro
  ------------ Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ STAŢIE DE TRATARE-DEFERIZAREIV.2.4. Sistem de alimentare cu apă nr. 4 SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ 4Tabel IV.2.4 (valori informative)
               
    Nr. crt.Componentele sistemuluiCantitateaU.M.Cost unitar - lei/U.M. -Cost total  - lei -
    1.Captare subterană din 3 puţuri forate de mică adâncime, cu adâncimea de 12 m fiecare.3 x 12m.l. foraj7.900284.400
    2.Conducta de aducţiune din PEID, DN 160, PN102.134m.l. conductă214456.676
    3.Staţie de denitrificare cu schimb de ioni cu instalaţie de clorinare încorporată, pentru un debit mai mare de 10 l/s (Q = 11 l/s)111 l/s87.000957.000
    4.Staţie de pompare (1+1) pompe cu turaţie variabilă pentru un debit de10.2 l/s şi înălţimea de pompare de 100 m10,2 x 100l/s x m col apă1.1501.173.000
    5.Rezervor de aspiraţie din panouri termoizolante, cu capacitatea de 7 m37m3capacitate7.50052.500
    6.Rezervor de înmagazinare din panouri termoizolante, cu capacitatea de 400 m3400m3capacitate1.819727.600
    7.Reţea de distribuţie în lungime totală de 8.097 m, din conducte PEID, din care:   m.l. conductă    
      - 1.500 m DN 160, PN61.500185277.500
      - 2.300 m DN 110, PN62.300118271.400
      - 4.297 m DN 75, PN64.29767287.899
    8.Împrejmuiri (inclusiv porţi) cu o lungime totală de 600 m600m.l. împrejmuire2.3601.416.000
    9.Container administrativ1buc.34.10034.100
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în lei5.938.075 lei
    Cost total - investiţie de bază şi probe - în euro*)1.413.827 euro
  ------------- Notă *) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).POZARE CONDUCTE DE ADUCŢIUNE ŞI DISTRIBUŢIECONTAINER CLORARE ŞI TRATARE CU SCHIMB DE IONISCHEMĂ TEHNOLOGICĂ STAŢIE DE TRATARE CU SCHIMBĂTOR DE IONISTAŢIE DE TRATAREcu schimb de ioni - Diagrama de proces------------